Els nombres en Francès

Els nombres en Francès

# català francès Sound
0 zero Zéro
1 u un
2 dos deux
3 tres trois
4 quatre quatre
5 cinc cinq
6 sis six
7 set sept
8 vuit huit
9 nou neuf
10 deu dix
11 onze onze
12 dotze douze
13 tretze treize
14 catorze quatorze
15 quinze quinze
16 setze seize
17 disset dix-sept
18 divuit dix-huit
19 dinou dix-neuf
20 vint vingt
21 vint-i-u vingt et un
22 vint-i-dos vingt-deux
23 vint-i-tres vingt-trois
24 vint-i-quatre vingt-quatre
25 vint-i-cinc vingt-cinq
26 vint-i-sis vingt-six
27 vint-i-set vingt-sept
28 vint-i-vuit vingt-huit
29 vint-i-nou vingt-neuf
30 trenta trente
31 trenta-u trente et un
32 trenta-dos trente-deux
33 trenta-tres trente-trois
34 trenta-quatre trente-quatre
35 trenta-cinc trente-cinq
36 trenta-sis trente-six
37 trenta-set trente-sept
38 trenta-vuit trente-huit
39 trenta-nou trente-neuf
40 quaranta quarante
41 quaranta-u quarante et un
42 quaranta-dos quarante-deux
43 quaranta-tres quarante-trois
44 quaranta-quatre quarante-quatre
45 quaranta-cinc quarante-cinq
46 quaranta-sis quarante-six
47 quaranta-set quarante-sept
48 quaranta-vuit quarante-huit
49 quaranta-nou quarante-neuf
50 cinquanta cinquante
51 cinquanta-u cinquante et un
52 cinquanta-dos cinquante-deux
53 cinquanta-tres cinquante-trois
54 cinquanta-quatre cinquante-quatre
55 cinquanta-cinc cinquante-cinq
56 cinquanta-sis cinquante-six
57 cinquanta-set cinquante-sept
58 cinquanta-vuit cinquante-huit
59 cinquanta-nou cinquante-neuf
60 seixanta soixante
61 seixanta-u soixante et un
62 seixanta-dos soixante-deux
63 seixanta-tres soixante-trois
64 seixanta-quatre soixante-quatre
65 seixanta-cinc soixante-cinq
66 seixanta-sis soixante-six
67 seixanta-set soixante-sept
68 seixanta-vuit soixante-huit
69 seixanta-nou soixante-neuf
70 setanta soixante-dix
71 setanta soixante et onze
72 setanta-dos soixante-douze
73 setanta-tres soixante-treize
74 setanta-quatre soixante-quatorze
75 setanta-cinc soixante-quinze
76 setanta-sis soixante-seize
77 setanta-set soixante-dix-sept
78 setanta-vuit soixante-dix-huit
79 setanta-nou soixante-dix-neuf
80 vuitanta quatre-vingt
81 vuitanta-u quatre-vingt-un
82 vuitanta-dos quatre-vingt-deux
83 vuitanta-tres quatre-vingt-trois
84 vuitanta-quatre quatre-vingt-quatre
85 vuitanta-cinc quatre-vingt-cinq
86 vuitanta-sis quatre-vingt-six
87 vuitanta-set quatre-vingt-sept
88 vuitanta-vuit quatre-vingt-huit
89 vuitanta-nou quatre-vingt-neuf
90 noranta quatre-vingt-dix
91 noranta-u quatre-vingt-onze
92 noranta-dos quatre-vingt-douze
93 noranta-tres quatre-vingt-treize
94 noranta-quatre quatre-vingt-quatorze
95 noranta-cinc quatre-vingt-quinze
96 noranta-sis quatre-vingt-seize
97 noranta-set quatre-vingt-dix-sept
98 noranta-vuit quatre-vingt-dix-huit
99 noranta-nou quatre-vingt-dix-neuf
100 per cent cent

Comments