Nombres en suec

Nombres en suec

# català suec Sound
0 zero noll
1 u ett
2 dos två
3 tres tre
4 quatre fyra
5 cinc fem
6 sis sex
7 set sju
8 vuit åtta
9 nou nio
10 deu tio
11 onze elva
12 dotze tolv
13 tretze tretton
14 catorze fjorton
15 quinze femton
16 setze sexton
17 disset sjutton
18 divuit arton
19 dinou nitton
20 vint tjugo
21 vint-i-u tjugoett
22 vint-i-dos tjugotvå
23 vint-i-tres tjugotre
24 vint-i-quatre tjugofyra
25 vint-i-cinc tjugofem
26 vint-i-sis tjugosex
27 vint-i-set tjugosju
28 vint-i-vuit tjugoåtta
29 vint-i-nou tjugonio
30 trenta trettio
31 trenta-u trettioett
32 trenta-dos trettiotvå
33 trenta-tres trettiotre
34 trenta-quatre trettiofyra
35 trenta-cinc trettiofem
36 trenta-sis trettiosex
37 trenta-set trettiosju
38 trenta-vuit trettioåtta
39 trenta-nou trettionio
40 quaranta fyrtio
41 quaranta-u fyrtioett
42 quaranta-dos fyrtiotvå
43 quaranta-tres fyrtiotre
44 quaranta-quatre fyrtiofyra
45 quaranta-cinc fyrtiofem
46 quaranta-sis fyrtiosex
47 quaranta-set fyrtiosju
48 quaranta-vuit fyrtiåtta
49 quaranta-nou fyrtionio
50 cinquanta femtio
51 cinquanta-u femtioett
52 cinquanta-dos femtiotvå
53 cinquanta-tres femtiotre
54 cinquanta-quatre femtiofyra
55 cinquanta-cinc femtiofem
56 cinquanta-sis femtiosex
57 cinquanta-set femtiosju
58 cinquanta-vuit femtioåtta
59 cinquanta-nou femtionio
60 seixanta sextio
61 seixanta-u sextioett
62 seixanta-dos sextiotvå
63 seixanta-tres sextiotre
64 seixanta-quatre sextiofyra
65 seixanta-cinc sextiofem
66 seixanta-sis sextiosex
67 seixanta-set sextiosju
68 seixanta-vuit sextioåtta
69 seixanta-nou sextionio
70 setanta sjuttio
71 setanta sjuttioett
72 setanta-dos sjuttiotvå
73 setanta-tres sjuttiotre
74 setanta-quatre sjuttiofyra
75 setanta-cinc sjuttiofem
76 setanta-sis sjuttiosex
77 setanta-set sjuttiosju
78 setanta-vuit sjuttioåtta
79 setanta-nou sjuttionio
80 vuitanta åttio
81 vuitanta-u åttoiett
82 vuitanta-dos åttiotvå
83 vuitanta-tres åttiotre
84 vuitanta-quatre åttiofyra
85 vuitanta-cinc åttiofem
86 vuitanta-sis åttiosex
87 vuitanta-set åttiosju
88 vuitanta-vuit åttioåtta
89 vuitanta-nou åttionio
90 noranta nittio
91 noranta-u nittioett
92 noranta-dos nittiotvå
93 noranta-tres nittiotre
94 noranta-quatre nittiofyra
95 noranta-cinc nittiofem
96 noranta-sis nittiosex
97 noranta-set nittiosju
98 noranta-vuit nittioåtta
99 noranta-nou nittionio
100 per cent hundra

Comments