# հայերեն ադրբեջաներեն Sound
0 զէրօ Sıfır
1 մեկ Bir
2 երկու Iki
3 երեք Üç
4 չորս Dörd
5 հինգ Beş
6 վեց Altı
7 յոթ Yeddi
8 ութ Səkkiz
9 ինը Doqquz
10 տաս On
11 տասնմեկ On bir
12 տասներկու On iki
13 տասներեք On üç
14 տասնչորս On dörd
15 տասնհինգ On beş
16 տասնվեց On altı
17 տասնյոթ On yeddi
18 տասնութ On səkkiz
19 տասնինը On doqquz
20 քսան Iyirmi
21 քսանմեկ Iyirmi bir
22 քսաներկու İyirmi iki
23 քսաներեք Iyirmi üç
24 քսանչորս Iyirmi dörd
25 քսանհինգ Iyirmi beş
26 քսանվեց Iyirmi altı
27 քսանյոթ Iyirmi yeddi
28 քսանութ Iyirmi səkkiz
29 քսանինը Iyirmi doqquz
30 երեսուն Otuz
31 երեսունմեկ Otuz bir
32 երեսուներեք Otuz iki
33 երեսուներեք Otuz üç
34 երեսունչորս Otuz dörd
35 երեսունհինգ Otuz beş
36 երեսունվեց Otuz altı
37 երեսունյոթ Otuz yeddi
38 երեսունութ Otuz səkkiz
39 երեսունինը Otuz doqquz
40 քառասուն Qırx
41 քառասունմեկ Qırx bir
42 քառասուներկու Qırx iki
43 քառասուներեք Qırx üç
44 քառասունչորս Qırx dörd
45 քառասունհինգ Qırx beş
46 քառասունվեց Qırx altı
47 քառասունյոթ Qırx yeddi
48 քառասունութ Qırx səkkiz
49 քառասունինը Qırx doqquz
50 հիսուն Əlli
51 հիսունմեկ Əlli bir
52 հիսուներկու Əlli iki
53 հիսուներեք Əlli üç
54 հիսունչորս Əlli dörd
55 հիսունհինգ Əlli beş
56 հիսունվեց Əlli altı
57 հիսունյոթ Əlli yeddi
58 հիսունութ Əlli səkkiz
59 հիսունինը Əlli doqquz
60 վաթսուն Altmış
61 վաթսունմեկ Altmış bir
62 Վաթսուն Sixty iki
63 վաթսուներեք Altmış üç
64 վաթսունչորս Altmış dörd
65 վաթսունհինգ Altmış beş
66 վաթսունվեց Altmış altı
67 վաթսունյոթ Altmış yeddi
68 վաթսունութ Altmış səkkiz
69 վաթսունինը Sixty doqquz
70 յոթանասուն Yetmiş
71 յոթանասունմեկ Yetmiş bir
72 յոթանասուներկու Yetmiş iki
73 յոթանասուներեք Yetmiş üç
74 յոթանասունչորս Yetmiş dörd
75 յոթանասունհինգ Yetmiş beş
76 յոթանասունվեց Yetmiş altı
77 յոթանասունյոթ Yetmiş yeddi
78 յոթանասունութ Yetmiş səkkiz
79 յոթանասունինը Yetmiş doqquz
80 ութանասուն Səksən
81 ութանասունմեկ Səksən bir
82 ութանասուներկու Səksən iki
83 ութանասուներեք Səksən üç
84 ութանասունչորս Səksən dörd
85 ութանասունհինգ Səksən beş
86 ութանասունվեց Səksən altı
87 ութանասունյոթ Səksən yeddi
88 ութանասունութ Səksən səkkiz
89 ութանասունինը Səksən doqquz
90 իննսուն Doxsan
91 իննսունմեկ Doxsan bir
92 իննսուներկու Doxsan iki
93 իննսուներեք Doxsan üç
94 իննսունչորս Doxsan dörd
95 իննսունհինգ Doxsan beş
96 իննսունվեց Doxsan altı
97 իննսունյոթ Doxsan yeddi
98 իննսունութ Doxsan səkkiz
99 իննսունինը Doxsan doqquz
100 հարյուր Yüz

Comments