# հայերեն աֆրիկաանս Sound
0 զէրօ nul
1 մեկ een
2 երկու twee
3 երեք drie
4 չորս vier
5 հինգ vyf
6 վեց ses
7 յոթ sewe
8 ութ agt
9 ինը nege
10 տաս tien
11 տասնմեկ elf
12 տասներկու twaalf
13 տասներեք dertien
14 տասնչորս veertien
15 տասնհինգ vyftien
16 տասնվեց sestien
17 տասնյոթ sewentien
18 տասնութ agttien
19 տասնինը negentien
20 քսան twintig
21 քսանմեկ een en twintig
22 քսաներկու twee en twintig
23 քսաներեք drie en twintig
24 քսանչորս vier en twintig
25 քսանհինգ vyf en twintig
26 քսանվեց ses en twintig
27 քսանյոթ sewe en twintig
28 քսանութ agt en twintig
29 քսանինը nege en twintig
30 երեսուն dertig
31 երեսունմեկ een en dertig
32 երեսուներեք twee en dertig
33 երեսուներեք drie en dertig
34 երեսունչորս vier en dertig
35 երեսունհինգ vyf en dertig
36 երեսունվեց ses en dertig
37 երեսունյոթ sewe en dertig
38 երեսունութ agt en dertig
39 երեսունինը nege en dertig
40 քառասուն veertig
41 քառասունմեկ een en veertig
42 քառասուներկու twee en veertig
43 քառասուներեք drie en veertig
44 քառասունչորս vier en veertig
45 քառասունհինգ vyf en veertig
46 քառասունվեց ses en veertig
47 քառասունյոթ sewe en veertig
48 քառասունութ agt en veertig
49 քառասունինը nege en veertig
50 հիսուն vyftig
51 հիսունմեկ een en vyftig
52 հիսուներկու twee en vyftig
53 հիսուներեք drie en vyftig
54 հիսունչորս vier en vyftig
55 հիսունհինգ vyf en vyftig
56 հիսունվեց ses en vyftig
57 հիսունյոթ sewe en vyftig
58 հիսունութ agt en vyftig
59 հիսունինը nege en vyftig
60 վաթսուն sestig
61 վաթսունմեկ een en sestig
62 Վաթսուն twee en sestig
63 վաթսուներեք drie en sestig
64 վաթսունչորս vier en sestig
65 վաթսունհինգ vyf en sestig
66 վաթսունվեց ses en sestig
67 վաթսունյոթ sewe en sestig
68 վաթսունութ agt en sestig
69 վաթսունինը nege en sestig
70 յոթանասուն sewentig
71 յոթանասունմեկ een en sewentig
72 յոթանասուներկու twee en sewentig
73 յոթանասուներեք drie en sewentig
74 յոթանասունչորս vier en sewentig
75 յոթանասունհինգ vyf en sewentig
76 յոթանասունվեց ses en sewentig
77 յոթանասունյոթ sewe en sewentig
78 յոթանասունութ agt en sewentig
79 յոթանասունինը nege en sewentig
80 ութանասուն tagtig
81 ութանասունմեկ een en tagtig
82 ութանասուներկու twee en tagtig
83 ութանասուներեք drie en tagtig
84 ութանասունչորս vier en tagtig
85 ութանասունհինգ vyf en tagtig
86 ութանասունվեց ses en tagtig
87 ութանասունյոթ sewe en tagtig
88 ութանասունութ agt en tagtig
89 ութանասունինը nege en tagtig
90 իննսուն negentig
91 իննսունմեկ een en negentig
92 իննսուներկու twee en negentig
93 իննսուներեք drie en negentig
94 իննսունչորս vier en negentig
95 իննսունհինգ vyf en negentig
96 իննսունվեց ses en negentig
97 իննսունյոթ sewe en negentig
98 իննսունութ agt en negentig
99 իննսունինը nege en negentig
100 հարյուր een honderd

Comments