# հայերեն բոսներեն Sound
0 զէրօ nula
1 մեկ jedan
2 երկու dva
3 երեք tri
4 չորս četiri
5 հինգ pet
6 վեց šest
7 յոթ sedam
8 ութ osam
9 ինը devet
10 տաս deset
11 տասնմեկ jedanaest
12 տասներկու dvanaest
13 տասներեք trinaest
14 տասնչորս četrnaest
15 տասնհինգ petnaest
16 տասնվեց šesnaest
17 տասնյոթ sedamnaest
18 տասնութ osamnaest
19 տասնինը devetnaest
20 քսան dvadeset
21 քսանմեկ dvadeset i jedan
22 քսաներկու dvadeset i dva
23 քսաներեք dvadeset i tri
24 քսանչորս dvadeset i četiri
25 քսանհինգ dvadeset i pet
26 քսանվեց dvadeset i šest
27 քսանյոթ dvadeset i sedam
28 քսանութ dvadeset i osam
29 քսանինը dvadeset i devet
30 երեսուն trideset
31 երեսունմեկ trideset i jedan
32 երեսուներեք trideset i dva
33 երեսուներեք trideset i tri
34 երեսունչորս trideset i četiri
35 երեսունհինգ trideset i pet
36 երեսունվեց trideset i šest
37 երեսունյոթ trideset i sedam
38 երեսունութ trideset i osam
39 երեսունինը trideset i devet
40 քառասուն četrdeset
41 քառասունմեկ četrdeset i jedan
42 քառասուներկու četrdeset i dva
43 քառասուներեք četrdeset i tri
44 քառասունչորս četrdeset i četiri
45 քառասունհինգ četrdeset i pet
46 քառասունվեց četrdeset i šest
47 քառասունյոթ četrdeset i sedam
48 քառասունութ četrdeset i osam
49 քառասունինը četrdeset i devet
50 հիսուն pedeset
51 հիսունմեկ pedeset i jedan
52 հիսուներկու pedeset i dva
53 հիսուներեք pedeset i tri
54 հիսունչորս pedeset i četiri
55 հիսունհինգ pedeset i pet
56 հիսունվեց pedeset i šest
57 հիսունյոթ pedeset i sedam
58 հիսունութ pedeset i osam
59 հիսունինը pedeset i devet
60 վաթսուն šezdeset
61 վաթսունմեկ šezdeset i jedan
62 Վաթսուն šezdeset i dva
63 վաթսուներեք šezdeset i tri
64 վաթսունչորս šezdeset i četiri
65 վաթսունհինգ šezdeset i pet
66 վաթսունվեց šezdeset i šest
67 վաթսունյոթ šezdeset i sedam
68 վաթսունութ šezdeset i osam
69 վաթսունինը šezdeset i devet
70 յոթանասուն sedamdeset
71 յոթանասունմեկ sedamdeset i jedan
72 յոթանասուներկու sedamdeset i dva
73 յոթանասուներեք sedamdeset i tri
74 յոթանասունչորս sedamdeset i četiri
75 յոթանասունհինգ sedamdeset i pet
76 յոթանասունվեց sedamdeset i šest
77 յոթանասունյոթ sedamdeset i sedam
78 յոթանասունութ sedamdeset i osam
79 յոթանասունինը sedamdeset i devet
80 ութանասուն osamdeset
81 ութանասունմեկ osamdeset i jedan
82 ութանասուներկու osamdeset i dva
83 ութանասուներեք osamdeset i tri
84 ութանասունչորս osamdeset i četiri
85 ութանասունհինգ osamdeset i pet
86 ութանասունվեց osamdeset i šest
87 ութանասունյոթ osamdeset i sedam
88 ութանասունութ osamdeset i osam
89 ութանասունինը osamdeset i devet
90 իննսուն devedeset
91 իննսունմեկ devedeset i jedan
92 իննսուներկու devedeset i dva
93 իննսուներեք devedeset i tri
94 իննսունչորս devedeset i četiri
95 իննսունհինգ devedeset i pet
96 իննսունվեց devedeset i šest
97 իննսունյոթ devedeset i sedam
98 իննսունութ devedeset i osam
99 իննսունինը devedeset i devet
100 հարյուր stotina

Comments