# հայերեն չեխերեն Sound
0 զէրօ nula
1 մեկ jedna
2 երկու dvě
3 երեք tři
4 չորս čtyři
5 հինգ pět
6 վեց šest
7 յոթ sedm
8 ութ osm
9 ինը devět
10 տաս deset
11 տասնմեկ jedenáct
12 տասներկու dvanáct
13 տասներեք třináct
14 տասնչորս čtrnáct
15 տասնհինգ patnáct
16 տասնվեց šestnáct
17 տասնյոթ sedmnáct
18 տասնութ osmnáct
19 տասնինը devatenáct
20 քսան dvacet
21 քսանմեկ dvacet jedna
22 քսաներկու dvacet dva
23 քսաներեք dvacet tři
24 քսանչորս dvacet čtyři
25 քսանհինգ dvacet pět
26 քսանվեց dvacet šest
27 քսանյոթ dvacet sedm
28 քսանութ dvacet osm
29 քսանինը dvacet devět
30 երեսուն třicet
31 երեսունմեկ třicet jedna
32 երեսուներեք třicet dva
33 երեսուներեք třicet tři
34 երեսունչորս třicet čtyři
35 երեսունհինգ třicet pět
36 երեսունվեց třicet šest
37 երեսունյոթ třicet sedm
38 երեսունութ třicet osm
39 երեսունինը třicet devět
40 քառասուն čtyřicet
41 քառասունմեկ čtyřicet jedna
42 քառասուներկու čtyřicet dva
43 քառասուներեք čtyřicet tři
44 քառասունչորս čtyřicet čtyři
45 քառասունհինգ čtyřicet pět
46 քառասունվեց čtyřicet šest
47 քառասունյոթ čtyřicet sedm
48 քառասունութ čtyřicet osm
49 քառասունինը čtyřicet devět
50 հիսուն padesát
51 հիսունմեկ padesát jedna
52 հիսուներկու padesát dva
53 հիսուներեք padesát tři
54 հիսունչորս padesát čtyři
55 հիսունհինգ padesát pět
56 հիսունվեց padesát šest
57 հիսունյոթ padesát sedm
58 հիսունութ padesát osm
59 հիսունինը padesát devět
60 վաթսուն šedesát
61 վաթսունմեկ šedesát jedna
62 Վաթսուն šedesát dva
63 վաթսուներեք šedesát tři
64 վաթսունչորս šedesát čtyři
65 վաթսունհինգ šedesát pět
66 վաթսունվեց šedesát šest
67 վաթսունյոթ šedesát sedm
68 վաթսունութ šedesát osm
69 վաթսունինը šedesát devět
70 յոթանասուն sedmdesát
71 յոթանասունմեկ sedmdesát jedna
72 յոթանասուներկու sedmdesát dva
73 յոթանասուներեք sedmdesát tři
74 յոթանասունչորս sedmdesát čtyři
75 յոթանասունհինգ sedmdesát pět
76 յոթանասունվեց sedmdesát šest
77 յոթանասունյոթ sedmdesát sedm
78 յոթանասունութ sedmdesát osm
79 յոթանասունինը sedmdesát devět
80 ութանասուն osmdesát
81 ութանասունմեկ osmdesát jedna
82 ութանասուներկու osmdesát dva
83 ութանասուներեք osmdesát tři
84 ութանասունչորս osmdesát čtyři
85 ութանասունհինգ osmdesát pět
86 ութանասունվեց osmdesát šest
87 ութանասունյոթ osmdesát sedm
88 ութանասունութ osmdesát osm
89 ութանասունինը osmdesát devět
90 իննսուն devadesát
91 իննսունմեկ devadesát jedna
92 իննսուներկու devadesát dva
93 իննսուներեք devadesát tři
94 իննսունչորս devadesát čtyři
95 իննսունհինգ devadesát pět
96 իննսունվեց devadesát šest
97 իննսունյոթ devadesát sedm
98 իննսունութ devadesát osm
99 իննսունինը devadesát devět
100 հարյուր sto

Comments