# հայերեն էստոներեն Sound
1 մեկ üks
2 երկու kaks
3 երեք kolm
4 չորս neli
5 հինգ viis
6 վեց kuus
7 յոթ seitse
8 ութ kaheksa
9 ինը üheksa
10 տաս kümme
11 տասնմեկ üksteist
12 տասներկու kaksteist
13 տասներեք kolmteist
14 տասնչորս neliteist
15 տասնհինգ viisteist
16 տասնվեց kuusteist
17 տասնյոթ seitseteist
18 տասնութ kaheksateist
19 տասնինը üheksateist
20 քսան kakskümmend
21 քսանմեկ kakskümmend üks
22 քսաներկու kakskümmend kaks
23 քսաներեք kakskümmend kolm
24 քսանչորս kakskümmend neli
25 քսանհինգ kakskümmend viis
26 քսանվեց kakskümmend kuus
27 քսանյոթ kakskümmend seitse
28 քսանութ kakskümmend kaheksa
29 քսանինը kakskümmend üheksa
30 երեսուն kolmkümmend
31 երեսունմեկ kolmkümmend üks
32 երեսուներեք kolmkümmend kaks
33 երեսուներեք kolmkümmend kolm
34 երեսունչորս kolmkümmend neli
35 երեսունհինգ kolmkümmend viis
36 երեսունվեց kolmkümmend kuus
37 երեսունյոթ kolmkümmend seitse
38 երեսունութ kolmkümmend kaheksa
39 երեսունինը kolmkümmend üheksa
40 քառասուն nelikümmend
41 քառասունմեկ nelikümmend üks
42 քառասուներկու nelikümmend kaks
43 քառասուներեք nelikümmend kolm
44 քառասունչորս nelikümmend neli
45 քառասունհինգ nelikümmend viis
46 քառասունվեց nelikümmend kuus
47 քառասունյոթ nelikümmend seitse
48 քառասունութ nelikümmend kaheksa
49 քառասունինը nelikümmend üheksa
50 հիսուն viiskümmend
51 հիսունմեկ viiskümmend üks
52 հիսուներկու viiskümmend kaks
53 հիսուներեք viiskümmend kolm
54 հիսունչորս viiskümmend neli
55 հիսունհինգ viiskümmend viis
56 հիսունվեց viiskümmend kuus
57 հիսունյոթ viiskümmend seitse
58 հիսունութ viiskümmend kaheksa
59 հիսունինը viiskümmend üheksa
60 վաթսուն kuuskümmend
61 վաթսունմեկ kuuskümmend üks
62 Վաթսուն kuuskümmend kaks
63 վաթսուներեք kuuskümmend kolm
64 վաթսունչորս kuuskümmend neli
65 վաթսունհինգ kuuskümmend viis
66 վաթսունվեց kuuskümmend kuus
67 վաթսունյոթ kuuskümmend seitse
68 վաթսունութ kuuskümmend kaheksa
69 վաթսունինը kuuskümmend üheksa
70 յոթանասուն seitsekümmend
71 յոթանասունմեկ seitsekümmend üks
72 յոթանասուներկու seitsekümmend kaks
73 յոթանասուներեք seitsekümmend kolm
74 յոթանասունչորս seitsekümmend neli
75 յոթանասունհինգ seitsekümmend viis
76 յոթանասունվեց seitsekümmend kuus
77 յոթանասունյոթ seitsekümmend seitse
78 յոթանասունութ seitsekümmend kaheksa
79 յոթանասունինը seitsekümmend üheksa
80 ութանասուն kaheksakümmend
81 ութանասունմեկ kaheksakümmend üks
82 ութանասուներկու kaheksakümmend kaks
83 ութանասուներեք kaheksakümmend kolm
84 ութանասունչորս kaheksakümmend neli
85 ութանասունհինգ kaheksakümmend viis
86 ութանասունվեց kaheksakümmend kuus
87 ութանասունյոթ kaheksakümmend seitse
88 ութանասունութ kaheksakümmend kaheksa
89 ութանասունինը kaheksakümmend üheksa
90 իննսուն üheksakümmend
91 իննսունմեկ üheksakümmend üks
92 իննսուներկու üheksakümmend kaks
93 իննսուներեք üheksakümmend kolm
94 իննսունչորս üheksakümmend neli
95 իննսունհինգ üheksakümmend viis
96 իննսունվեց üheksakümmend kuus
97 իննսունյոթ üheksakümmend seitse
98 իննսունութ üheksakümmend kaheksa
99 իննսունինը üheksakümmend üheksa
100 հարյուր sada
0 զէրօ null

Comments