Թվերը Հինդի

Թվերը Հինդի

# հայերեն հինդի Sound
0 զէրօ शून्य
1 մեկ एक
2 երկու दो
3 երեք तीन
4 չորս चार
5 հինգ पाँच
6 վեց छः
7 յոթ सात
8 ութ आठ
9 ինը नौ
10 տաս दस
11 տասնմեկ ग्यारह
12 տասներկու बारह
13 տասներեք तेरह
14 տասնչորս चौदह
15 տասնհինգ पंद्रह
16 տասնվեց सोलह
17 տասնյոթ सत्रह
18 տասնութ अट्ठारह
19 տասնինը उन्नीस
20 քսան बीस
21 քսանմեկ इक्कीस
22 քսաներկու बाईस
23 քսաներեք तेईस
24 քսանչորս चौबीस
25 քսանհինգ पच्चीस
26 քսանվեց छब्बीस
27 քսանյոթ सत्ताईस
28 քսանութ अट्ठाईस
29 քսանինը उनतीस
30 երեսուն तीस
31 երեսունմեկ इकतीस
32 երեսուներեք बत्तीस
33 երեսուներեք तैंतीस
34 երեսունչորս चौतीस
35 երեսունհինգ पैंतीस
36 երեսունվեց छ्त्तीस
37 երեսունյոթ सैंतीस
38 երեսունութ अड़तीस
39 երեսունինը उनतालीस
40 քառասուն चालीस
41 քառասունմեկ इकतालीस
42 քառասուներկու बयालीस
43 քառասուներեք तैंतालीस
44 քառասունչորս चवालीस
45 քառասունհինգ पैंतालीस
46 քառասունվեց छियालीस
47 քառասունյոթ सैंतालीस
48 քառասունութ अ़ड़तालीस
49 քառասունինը उनचास
50 հիսուն पचास
51 հիսունմեկ इक्यावन
52 հիսուներկու बावन
53 հիսուներեք तिरपन
54 հիսունչորս चौवन
55 հիսունհինգ पचपन
56 հիսունվեց छप्पन
57 հիսունյոթ सत्तावन
58 հիսունութ अठ्ठावन
59 հիսունինը उनसठ
60 վաթսուն साठ
61 վաթսունմեկ इकसठ
62 Վաթսուն बासठ
63 վաթսուներեք तिरसठ
64 վաթսունչորս चौसठ
65 վաթսունհինգ पैंसठ
66 վաթսունվեց छियासठ
67 վաթսունյոթ सड़सठ
68 վաթսունութ अड़सठ
69 վաթսունինը उनहत्तर
70 յոթանասուն सत्तर
71 յոթանասունմեկ इकहत्तर
72 յոթանասուներկու बहत्तर
73 յոթանասուներեք तिहत्तर
74 յոթանասունչորս चौहत्तर
75 յոթանասունհինգ पचहत्तर
76 յոթանասունվեց छिहत्तर
77 յոթանասունյոթ सतहत्तर
78 յոթանասունութ अठहत्तर
79 յոթանասունինը उन्यासी
80 ութանասուն अस्सी
81 ութանասունմեկ इक्यासी
82 ութանասուներկու बयासी
83 ութանասուներեք तिरासी
84 ութանասունչորս चौरासी
85 ութանասունհինգ पचासी
86 ութանասունվեց छियासी
87 ութանասունյոթ सत्तासी
88 ութանասունութ अठ्ठासी
89 ութանասունինը नवासी
90 իննսուն नब्बे
91 իննսունմեկ इक्यानवे
92 իննսուներկու बानवे
93 իննսուներեք तिरानवे
94 իննսունչորս चौरानवे
95 իննսունհինգ पचानवे
96 իննսունվեց छियानवे
97 իննսունյոթ सत्तानवे
98 իննսունութ अट्ठानवे
99 իննսունինը निन्यानवे
100 հարյուր एक सौ

Comments