# հայերեն հոլանդերեն Sound
0 զէրօ nul
1 մեկ een
2 երկու twee
3 երեք drie
4 չորս vier
5 հինգ vijf
6 վեց zes
7 յոթ zeven
8 ութ acht
9 ինը negen
10 տաս tien
11 տասնմեկ elf
12 տասներկու twaalf
13 տասներեք dertien
14 տասնչորս veertien
15 տասնհինգ vijftien
16 տասնվեց zestien
17 տասնյոթ zeventien
18 տասնութ achttien
19 տասնինը negentien
20 քսան twintig
21 քսանմեկ eenentwintig
22 քսաներկու tweeëntwintig
23 քսաներեք drieëntwintig
24 քսանչորս vierentwintig
25 քսանհինգ vijfentwintig
26 քսանվեց zesentwintig
27 քսանյոթ zevenentwintig
28 քսանութ achtentwintig
29 քսանինը negenentwintig
30 երեսուն dertig
31 երեսունմեկ eenendertig
32 երեսուներեք tweeëndertig
33 երեսուներեք drieëndertig
34 երեսունչորս vierendertig
35 երեսունհինգ vijfendertig
36 երեսունվեց zesendertig
37 երեսունյոթ zevenendertig
38 երեսունութ achtendertig
39 երեսունինը negenendertig
40 քառասուն veertig
41 քառասունմեկ eenenveertig
42 քառասուներկու tweeënveertig
43 քառասուներեք drieënveertig
44 քառասունչորս vierenveertig
45 քառասունհինգ vijfenveertig
46 քառասունվեց zesenveertig
47 քառասունյոթ zevenenveertig
48 քառասունութ achtenveertig
49 քառասունինը negenenveertig
50 հիսուն vijftig
51 հիսունմեկ eenenvijftig
52 հիսուներկու tweeënvijftig
53 հիսուներեք drieënvijftig
54 հիսունչորս vierenvijftig
55 հիսունհինգ vijfenvijftig
56 հիսունվեց zesenvijftig
57 հիսունյոթ zevenenvijftig
58 հիսունութ achtenvijftig
59 հիսունինը negenenvijftig
60 վաթսուն zestig
61 վաթսունմեկ eenenzestig
62 Վաթսուն tweeënzestig
63 վաթսուներեք drieënzestig
64 վաթսունչորս vierenzestig
65 վաթսունհինգ vijfenzestig
66 վաթսունվեց zesenzestig
67 վաթսունյոթ zevenenzestig
68 վաթսունութ achtenzestig
69 վաթսունինը negenenzestig
70 յոթանասուն zeventig
71 յոթանասունմեկ eenenzeventig
72 յոթանասուներկու tweeënzeventig
73 յոթանասուներեք drieënzeventig
74 յոթանասունչորս vierenzeventig
75 յոթանասունհինգ vijfenzeventig
76 յոթանասունվեց zesenzeventig
77 յոթանասունյոթ zevenenzeventig
78 յոթանասունութ achtenzeventig
79 յոթանասունինը negenenzeventig
80 ութանասուն tachtig
81 ութանասունմեկ eenentachtig
82 ութանասուներկու tweeëntachtig
83 ութանասուներեք drieëntachtig
84 ութանասունչորս vierentachtig
85 ութանասունհինգ vijfentachtig
86 ութանասունվեց zesentachtig
87 ութանասունյոթ zevenentachtig
88 ութանասունութ achtentachtig
89 ութանասունինը negenentachtig
90 իննսուն negentig
91 իննսունմեկ eenennegentig
92 իննսուներկու tweeënnegentig
93 իննսուներեք drieënnegentig
94 իննսունչորս vierennegentig
95 իննսունհինգ vijfennegentig
96 իննսունվեց zesennegentig
97 իննսունյոթ zevenennegentig
98 իննսունութ achtennegentig
99 իննսունինը negenennegentig
100 հարյուր honderd

Comments