# հայերեն հունգարերեն Sound
0 զէրօ Nulla
1 մեկ egy
2 երկու kettő
3 երեք három
4 չորս négy
5 հինգ öt
6 վեց hat
7 յոթ hét
8 ութ nyolc
9 ինը kilenc
10 տաս tíz
11 տասնմեկ tizenegy
12 տասներկու tizenkettő
13 տասներեք tizenhárom
14 տասնչորս tizennégy
15 տասնհինգ tizenöt
16 տասնվեց tizenhat
17 տասնյոթ tizenhét
18 տասնութ tizennyolc
19 տասնինը tizenkilenc
20 քսան húsz
21 քսանմեկ huszonegy
22 քսաներկու huszonkettő
23 քսաներեք huszonhárom
24 քսանչորս huszonnégy
25 քսանհինգ huszonöt
26 քսանվեց huszonhat
27 քսանյոթ huszonhét
28 քսանութ huszonnyolc
29 քսանինը huszonkilenc
30 երեսուն harminc
31 երեսունմեկ harmincegy
32 երեսուներեք harminckettö
33 երեսուներեք harminchárom
34 երեսունչորս harmincnégy
35 երեսունհինգ harmincöt
36 երեսունվեց harminchat
37 երեսունյոթ harminchét
38 երեսունութ harmincnyolc
39 երեսունինը harminckilenc
40 քառասուն negyven
41 քառասունմեկ negyvenegy
42 քառասուներկու negyvenkettő
43 քառասուներեք negyvenhárom
44 քառասունչորս negyvennégy
45 քառասունհինգ negyvenöt
46 քառասունվեց negyvenhat
47 քառասունյոթ negyvenhét
48 քառասունութ negyvennyolc
49 քառասունինը negyvenkilenc
50 հիսուն ötven
51 հիսունմեկ ötvenegy
52 հիսուներկու ötvenkettő
53 հիսուներեք ötvenhárom
54 հիսունչորս ötvennégy
55 հիսունհինգ ötvenöt
56 հիսունվեց ötvenhat
57 հիսունյոթ ötvenhét
58 հիսունութ ötvennyolc
59 հիսունինը ötvenkilenc
60 վաթսուն hatvan
61 վաթսունմեկ hatvanegy
62 Վաթսուն hatvankettő
63 վաթսուներեք hatvanhárom
64 վաթսունչորս hatvannégy
65 վաթսունհինգ hatvanöt
66 վաթսունվեց hatvanhat
67 վաթսունյոթ hatvanhét
68 վաթսունութ hatvannyolc
69 վաթսունինը hatvankilenc
70 յոթանասուն hetven
71 յոթանասունմեկ hetvenegy
72 յոթանասուներկու hetvenkettő
73 յոթանասուներեք hetvenhárom
74 յոթանասունչորս hetvennégy
75 յոթանասունհինգ hetvenöt
76 յոթանասունվեց hetvenhat
77 յոթանասունյոթ hetvenhét
78 յոթանասունութ hetvennyolc
79 յոթանասունինը hetvenkilenc
80 ութանասուն nyolcvan
81 ութանասունմեկ nyolcvanegy
82 ութանասուներկու nyolcvankettő
83 ութանասուներեք nyolcvanhárom
84 ութանասունչորս nyolcvannégy
85 ութանասունհինգ nyolcvanöt
86 ութանասունվեց nyolcvanhat
87 ութանասունյոթ nyolcvanhét
88 ութանասունութ nyolcvannyolc
89 ութանասունինը nyolvankilenc
90 իննսուն kilencven
91 իննսունմեկ kilencvenegy
92 իննսուներկու kilencvenkettő
93 իննսուներեք kilencvenhárom
94 իննսունչորս kilencvennégy
95 իննսունհինգ kilencvenöt
96 իննսունվեց kilencvenhat
97 իննսունյոթ kilencvenhét
98 իննսունութ kilencvennyolc
99 իննսունինը kilencvenkilenc
100 հարյուր száz

Comments