# հայերեն իռլանդերեն Sound
0 զէրօ naid
1 մեկ a haon
2 երկու a dó
3 երեք a trí
4 չորս a ceathair
5 հինգ a cúig
6 վեց a sé
7 յոթ a seacht
8 ութ a hocht
9 ինը a naoi
10 տաս a deich
11 տասնմեկ a haon déag
12 տասներկու a dó dhéag
13 տասներեք a trí déag
14 տասնչորս a ceathair déag
15 տասնհինգ a cúig déag
16 տասնվեց a sé déag
17 տասնյոթ a seacht déag
18 տասնութ a hocht déag
19 տասնինը a naoi déag
20 քսան fiche
21 քսանմեկ fiche a haon
22 քսաներկու fiche a dó
23 քսաներեք fiche a trí
24 քսանչորս fiche a ceathair
25 քսանհինգ fiche a cúig
26 քսանվեց fiche a sé
27 քսանյոթ fiche a seacht
28 քսանութ fiche a hocht
29 քսանինը fiche a naoi
30 երեսուն tríocha
31 երեսունմեկ tríocha a haon
32 երեսուներեք tríocha a dó
33 երեսուներեք tríocha a trí
34 երեսունչորս tríocha a ceathair
35 երեսունհինգ tríocha a cúig
36 երեսունվեց tríocha a sé
37 երեսունյոթ tríocha a seacht
38 երեսունութ tríocha a hocht
39 երեսունինը tríocha a naoi
40 քառասուն daichead
41 քառասունմեկ daichead a haon
42 քառասուներկու daichead a dó
43 քառասուներեք daichead a trí
44 քառասունչորս daichead a ceathair
45 քառասունհինգ daichead a cúig
46 քառասունվեց daichead a sé
47 քառասունյոթ daichead a seacht
48 քառասունութ daichead a hocht
49 քառասունինը daichead a naoi
50 հիսուն caoga
51 հիսունմեկ caoga a haon
52 հիսուներկու caoga a dó
53 հիսուներեք caoga a trí
54 հիսունչորս caoga a ceathair
55 հիսունհինգ caoga a cúig
56 հիսունվեց caoga a sé
57 հիսունյոթ caoga a seacht
58 հիսունութ caoga a hocht
59 հիսունինը caoga a naoi
60 վաթսուն seasca
61 վաթսունմեկ seasca a haon
62 Վաթսուն seasca a dó
63 վաթսուներեք seasca a trí
64 վաթսունչորս seasca a ceathair
65 վաթսունհինգ seasca a cúig
66 վաթսունվեց seasca a sé
67 վաթսունյոթ seasca a seacht
68 վաթսունութ seasca a hocht
69 վաթսունինը seasca a naoi
70 յոթանասուն seachtó
71 յոթանասունմեկ seachtó a haon
72 յոթանասուներկու seachtó a dó
73 յոթանասուներեք seachtó a trí
74 յոթանասունչորս seachtó a ceathair
75 յոթանասունհինգ seachtó a cúig
76 յոթանասունվեց seachtó a sé
77 յոթանասունյոթ seachtó a seacht
78 յոթանասունութ seachtó a hocht
79 յոթանասունինը seachtó a naoi
80 ութանասուն ochtó
81 ութանասունմեկ ochtó a haon
82 ութանասուներկու ochtó a dó
83 ութանասուներեք ochtó a trí
84 ութանասունչորս ochtó a ceathair
85 ութանասունհինգ ochtó a cúig
86 ութանասունվեց ochtó a sé
87 ութանասունյոթ ochtó a seacht
88 ութանասունութ ochtó a hocht
89 ութանասունինը ochtó a naoi
90 իննսուն nócha
91 իննսունմեկ nócha a haon
92 իննսուներկու nócha a dó
93 իննսուներեք nócha a trí
94 իննսունչորս nócha a ceathair
95 իննսունհինգ nócha a cúig
96 իննսունվեց nócha a sé
97 իննսունյոթ nócha a seacht
98 իննսունութ nócha a hocht
99 իննսունինը nócha a naoi
100 հարյուր céad

Comments