# հայերեն իսլանդերեն Sound
0 զէրօ núll
1 մեկ einn
2 երկու tveir
3 երեք þrír
4 չորս fjórir
5 հինգ fimm
6 վեց sex
7 յոթ sjö
8 ութ átta
9 ինը níu
10 տաս tíu
11 տասնմեկ ellefu
12 տասներկու tólf
13 տասներեք þrettán
14 տասնչորս fjórtán
15 տասնհինգ fimmtán
16 տասնվեց sextán
17 տասնյոթ sautján
18 տասնութ átján
19 տասնինը nítján
20 քսան tuttugu
21 քսանմեկ tuttugu og einn
22 քսաներկու tuttugu og tveir
23 քսաներեք tuttugu og þrír
24 քսանչորս tuttugu og fjórir
25 քսանհինգ tuttugu og fimm
26 քսանվեց tuttugu og sex
27 քսանյոթ tuttugu og sjö
28 քսանութ tuttugu og átta
29 քսանինը tuttugu og níu
30 երեսուն þrjátíu
31 երեսունմեկ þrjátíu og einn
32 երեսուներեք þrjátíu og tveir
33 երեսուներեք þrjátíu og þrír
34 երեսունչորս þrjátíu og fjórir
35 երեսունհինգ þrjátíu og fimm
36 երեսունվեց þrjátíu og sex
37 երեսունյոթ þrjátíu og sjö
38 երեսունութ þrjátíu og átta
39 երեսունինը þrjátíu og níu
40 քառասուն fjörutíu
41 քառասունմեկ fjörutíu og einn
42 քառասուներկու fjörutíu og tveir
43 քառասուներեք fjörutíu og þrír
44 քառասունչորս fjörutíu og fjórir
45 քառասունհինգ fjörutíu og fimm
46 քառասունվեց fjörutíu og sex
47 քառասունյոթ fjörutíu og sjö
48 քառասունութ fjörutíu og átta
49 քառասունինը fjörutíu og níu
50 հիսուն fimmtíu
51 հիսունմեկ fimmtíu og einn
52 հիսուներկու fimmtíu og tveir
53 հիսուներեք fimmtíu og þrír
54 հիսունչորս fimmtíu og fjórir
55 հիսունհինգ fimmtíu og fimm
56 հիսունվեց fimmtíu og sex
57 հիսունյոթ fimmtíu og sjö
58 հիսունութ fimmtíu og átta
59 հիսունինը fimmtíu og níu
60 վաթսուն sextíu
61 վաթսունմեկ sextíu og einn
62 Վաթսուն sextíu og tveir
63 վաթսուներեք sextíu og þrír
64 վաթսունչորս sextíu og fjórir
65 վաթսունհինգ sextíu og fimm
66 վաթսունվեց sextíu og sex
67 վաթսունյոթ sextíu og sjö
68 վաթսունութ sextíu og átta
69 վաթսունինը sextíu og níu
70 յոթանասուն sjötíu
71 յոթանասունմեկ sjötíu og einn
72 յոթանասուներկու sjötíu og tveir
73 յոթանասուներեք sjötíu og þrír
74 յոթանասունչորս sjötíu og fjórir
75 յոթանասունհինգ sjötíu og fimm
76 յոթանասունվեց sjötíu og sex
77 յոթանասունյոթ sjötíu og sjö
78 յոթանասունութ sjötíu og átta
79 յոթանասունինը sjötíu og níu
80 ութանասուն áttatíu
81 ութանասունմեկ áttatíu og einn
82 ութանասուներկու áttatíu og tveir
83 ութանասուներեք áttatíu og þrír
84 ութանասունչորս áttatíu og fjórir
85 ութանասունհինգ áttatíu og fimm
86 ութանասունվեց áttatíu og sex
87 ութանասունյոթ áttatíu og sjö
88 ութանասունութ áttatíu og átta
89 ութանասունինը áttatíu og níu
90 իննսուն níutíu
91 իննսունմեկ níutíu og einn
92 իննսուներկու níutíu og tveir
93 իննսուներեք níutíu og þrír
94 իննսունչորս níutíu og fjórir
95 իննսունհինգ níutíu og fimm
96 իննսունվեց níutíu og sex
97 իննսունյոթ níutíu og sjö
98 իննսունութ níutíu og átta
99 իննսունինը níutíu og níu
100 հարյուր hundrað

Comments