# հայերեն կատալաներեն Sound
0 զէրօ zero
1 մեկ u
2 երկու dos
3 երեք tres
4 չորս quatre
5 հինգ cinc
6 վեց sis
7 յոթ set
8 ութ vuit
9 ինը nou
10 տաս deu
11 տասնմեկ onze
12 տասներկու dotze
13 տասներեք tretze
14 տասնչորս catorze
15 տասնհինգ quinze
16 տասնվեց setze
17 տասնյոթ disset
18 տասնութ divuit
19 տասնինը dinou
20 քսան vint
21 քսանմեկ vint-i-u
22 քսաներկու vint-i-dos
23 քսաներեք vint-i-tres
24 քսանչորս vint-i-quatre
25 քսանհինգ vint-i-cinc
26 քսանվեց vint-i-sis
27 քսանյոթ vint-i-set
28 քսանութ vint-i-vuit
29 քսանինը vint-i-nou
30 երեսուն trenta
31 երեսունմեկ trenta-u
32 երեսուներեք trenta-dos
33 երեսուներեք trenta-tres
34 երեսունչորս trenta-quatre
35 երեսունհինգ trenta-cinc
36 երեսունվեց trenta-sis
37 երեսունյոթ trenta-set
38 երեսունութ trenta-vuit
39 երեսունինը trenta-nou
40 քառասուն quaranta
41 քառասունմեկ quaranta-u
42 քառասուներկու quaranta-dos
43 քառասուներեք quaranta-tres
44 քառասունչորս quaranta-quatre
45 քառասունհինգ quaranta-cinc
46 քառասունվեց quaranta-sis
47 քառասունյոթ quaranta-set
48 քառասունութ quaranta-vuit
49 քառասունինը quaranta-nou
50 հիսուն cinquanta
51 հիսունմեկ cinquanta-u
52 հիսուներկու cinquanta-dos
53 հիսուներեք cinquanta-tres
54 հիսունչորս cinquanta-quatre
55 հիսունհինգ cinquanta-cinc
56 հիսունվեց cinquanta-sis
57 հիսունյոթ cinquanta-set
58 հիսունութ cinquanta-vuit
59 հիսունինը cinquanta-nou
60 վաթսուն seixanta
61 վաթսունմեկ seixanta-u
62 Վաթսուն seixanta-dos
63 վաթսուներեք seixanta-tres
64 վաթսունչորս seixanta-quatre
65 վաթսունհինգ seixanta-cinc
66 վաթսունվեց seixanta-sis
67 վաթսունյոթ seixanta-set
68 վաթսունութ seixanta-vuit
69 վաթսունինը seixanta-nou
70 յոթանասուն setanta
71 յոթանասունմեկ setanta
72 յոթանասուներկու setanta-dos
73 յոթանասուներեք setanta-tres
74 յոթանասունչորս setanta-quatre
75 յոթանասունհինգ setanta-cinc
76 յոթանասունվեց setanta-sis
77 յոթանասունյոթ setanta-set
78 յոթանասունութ setanta-vuit
79 յոթանասունինը setanta-nou
80 ութանասուն vuitanta
81 ութանասունմեկ vuitanta-u
82 ութանասուներկու vuitanta-dos
83 ութանասուներեք vuitanta-tres
84 ութանասունչորս vuitanta-quatre
85 ութանասունհինգ vuitanta-cinc
86 ութանասունվեց vuitanta-sis
87 ութանասունյոթ vuitanta-set
88 ութանասունութ vuitanta-vuit
89 ութանասունինը vuitanta-nou
90 իննսուն noranta
91 իննսունմեկ noranta-u
92 իննսուներկու noranta-dos
93 իննսուներեք noranta-tres
94 իննսունչորս noranta-quatre
95 իննսունհինգ noranta-cinc
96 իննսունվեց noranta-sis
97 իննսունյոթ noranta-set
98 իննսունութ noranta-vuit
99 իննսունինը noranta-nou
100 հարյուր per cent

Comments