# հայերեն լատիներեն Sound
0 զէրօ nihil
1 մեկ ūnus
2 երկու duo
3 երեք trēs
4 չորս quattuor
5 հինգ quīnque
6 վեց sex
7 յոթ septem
8 ութ octō
9 ինը novem
10 տաս decem
11 տասնմեկ ūndecim
12 տասներկու duodēcim
13 տասներեք trēdecim
14 տասնչորս quattuordecim
15 տասնհինգ quīndecim
16 տասնվեց sēdecim
17 տասնյոթ septendecim
18 տասնութ duodēvīgintī
19 տասնինը ūndēvīgintī
20 քսան vīgintī
21 քսանմեկ vīgintī ūnus
22 քսաներկու vīgintī duo
23 քսաներեք vīgintī trēs
24 քսանչորս vīgintī quattuor
25 քսանհինգ vīgintī quīnque
26 քսանվեց vīgintī sex
27 քսանյոթ vīgintī septem
28 քսանութ vīgintī octō
29 քսանինը vīgintī novem
30 երեսուն trīgintā
31 երեսունմեկ trīgintā ūnus
32 երեսուներեք trīgintā duo
33 երեսուներեք trīgintā trēs
34 երեսունչորս trīgintā quattuor
35 երեսունհինգ trīgintā quīnque
36 երեսունվեց trīgintā sex
37 երեսունյոթ trīgintā septem
38 երեսունութ trīgintā octō
39 երեսունինը trīgintā novem
40 քառասուն quadrāgintā
41 քառասունմեկ quadrāgintā ūnus
42 քառասուներկու quadrāgintā duo
43 քառասուներեք quadrāgintā trēs
44 քառասունչորս quadrāgintā quattuor
45 քառասունհինգ quadrāgintā quīnque
46 քառասունվեց quadrāgintā sex
47 քառասունյոթ quadrāgintā septem
48 քառասունութ quadrāgintā octō
49 քառասունինը quadrāgintā novem
50 հիսուն quīnquāgintā
51 հիսունմեկ quīnquāgintā ūnus
52 հիսուներկու quīnquāgintā duo
53 հիսուներեք quīnquāgintā trēs
54 հիսունչորս quīnquāgintā quattuor
55 հիսունհինգ quīnquāgintā quīnque
56 հիսունվեց quīnquāgintā sex
57 հիսունյոթ quīnquāgintā septem
58 հիսունութ quīnquāgintā octō
59 հիսունինը quīnquāgintā novem
60 վաթսուն sexāgintā
61 վաթսունմեկ sexāgintā ūnus
62 Վաթսուն sexāgintā duo
63 վաթսուներեք sexāgintā trēs
64 վաթսունչորս sexāgintā quattuor
65 վաթսունհինգ sexāgintā quīnque
66 վաթսունվեց sexāgintā sex
67 վաթսունյոթ sexāgintā septem
68 վաթսունութ sexāgintā octō
69 վաթսունինը sexāgintā novem
70 յոթանասուն septuāgintā
71 յոթանասունմեկ septuāgintā ūnus
72 յոթանասուներկու septuāgintā duo
73 յոթանասուներեք septuāgintā trēs
74 յոթանասունչորս septuāgintā quattuor
75 յոթանասունհինգ septuāgintā quīnque
76 յոթանասունվեց septuāgintā sex
77 յոթանասունյոթ septuāgintā septem
78 յոթանասունութ septuāgintā octō
79 յոթանասունինը septuāgintā novem
80 ութանասուն octōgintā
81 ութանասունմեկ octōgintā ūnus
82 ութանասուներկու octōgintā duo
83 ութանասուներեք octōgintā trēs
84 ութանասունչորս octōgintā quattuor
85 ութանասունհինգ octōgintā quīnque
86 ութանասունվեց octōgintā sex
87 ութանասունյոթ octōgintā septem
88 ութանասունութ octōgintā octo
89 ութանասունինը octōgintā novem
90 իննսուն nōnāgintā
91 իննսունմեկ nōnāgintā ūnus
92 իննսուներկու nōnāgintā duo
93 իննսուներեք nōnāgintā trēs
94 իննսունչորս nōnāgintā quattuor
95 իննսունհինգ nōnāgintā quīnque
96 իննսունվեց nōnāgintā sex
97 իննսունյոթ nōnāgintā septem
98 իննսունութ nōnāgintā octō
99 իննսունինը nōnāgintā novem
100 հարյուր centum

Comments