# հայերեն մալայերեն Sound
0 զէրօ sifar
1 մեկ satu
2 երկու dua
3 երեք tiga
4 չորս empat
5 հինգ lima
6 վեց enam
7 յոթ tujuh
8 ութ lapan
9 ինը sembilan
10 տաս sepuluh
11 տասնմեկ sebelas
12 տասներկու dua belas
13 տասներեք tiga belas
14 տասնչորս empat belas
15 տասնհինգ lima belas
16 տասնվեց enam belas
17 տասնյոթ tujuh belas
18 տասնութ lapan belas
19 տասնինը sembilan belas
20 քսան dua puluh
21 քսանմեկ dua puluh satu
22 քսաներկու dua puluh dua
23 քսաներեք dua puluh tiga
24 քսանչորս dua puluh empat
25 քսանհինգ dua puluh lima
26 քսանվեց dua puluh enam
27 քսանյոթ dua puluh tujuh
28 քսանութ dua puluh lapan
29 քսանինը dua puluh sembilan
30 երեսուն tiga puluh
31 երեսունմեկ tiga puluh satu
32 երեսուներեք tiga puluh dua
33 երեսուներեք tiga puluh tiga
34 երեսունչորս tiga puluh empat
35 երեսունհինգ tiga puluh lima
36 երեսունվեց tiga puluh enam
37 երեսունյոթ tiga puluh tujuh
38 երեսունութ tiga puluh lapan
39 երեսունինը tiga puluh sembilan
40 քառասուն empat puluh
41 քառասունմեկ empat puluh satu
42 քառասուներկու empat puluh dua
43 քառասուներեք empat puluh tiga
44 քառասունչորս empat puluh empat
45 քառասունհինգ empat puluh lima
46 քառասունվեց empat puluh enam
47 քառասունյոթ empat puluh tuju
48 քառասունութ empat puluh lapan
49 քառասունինը empat puluh sembilan
50 հիսուն lima puluh
51 հիսունմեկ lima puluh satu
52 հիսուներկու lima puluh dua
53 հիսուներեք lima puluh tiga
54 հիսունչորս lima puluh empat
55 հիսունհինգ lima puluh lima
56 հիսունվեց lima puluh enam
57 հիսունյոթ lima puluh tujuh
58 հիսունութ lima puluh lapan
59 հիսունինը lima pulu sembilan
60 վաթսուն enam puluh
61 վաթսունմեկ enam puluh satu
62 Վաթսուն enam puluh dua
63 վաթսուներեք enam puluh tiga
64 վաթսունչորս enam puluh empat
65 վաթսունհինգ enam puluh lima
66 վաթսունվեց enam puluh enam
67 վաթսունյոթ enam puluh tujuh
68 վաթսունութ enam puluh lapan
69 վաթսունինը enam puluh sembilan
70 յոթանասուն tujuh puluh
71 յոթանասունմեկ tujuh puluh satu
72 յոթանասուներկու tujuh puluh dua
73 յոթանասուներեք tujuh puluh tiga
74 յոթանասունչորս tujuh puluh empat
75 յոթանասունհինգ tujuh puluh lima
76 յոթանասունվեց tujuh puluh enam
77 յոթանասունյոթ tujuh puluh tujuh
78 յոթանասունութ tujuh puluh lapan
79 յոթանասունինը tujuh pulu sembilan
80 ութանասուն lapan puluh
81 ութանասունմեկ lapan puluh satu
82 ութանասուներկու lapan puluh dua
83 ութանասուներեք lapan puluh tiga
84 ութանասունչորս lapan puluh empat
85 ութանասունհինգ lapan puluh lima
86 ութանասունվեց lapan puluh enam
87 ութանասունյոթ lapan puluh tujuh
88 ութանասունութ lapan puluh lapan
89 ութանասունինը lapan puluh sembilan
90 իննսուն sembilan puluh
91 իննսունմեկ sembilan puluh satu
92 իննսուներկու sembilan puluh dua
93 իննսուներեք sembilan puluh tiga
94 իննսունչորս sembilan puluh empat
95 իննսունհինգ sembilan puluh lima
96 իննսունվեց sembilan puluh enam
97 իննսունյոթ sembilan puluh tujuh
98 իննսունութ sembilan puluh lapan
99 իննսունինը sembilan puluh sembilan
100 հարյուր satu ratus

Comments