# հայերեն պորտուգալերեն Sound
0 զէրօ Zero
1 մեկ Um
2 երկու Dois
3 երեք Três
4 չորս Quatro
5 հինգ Cinco
6 վեց Seis
7 յոթ Sete
8 ութ Oito
9 ինը Nove
10 տաս Dez
11 տասնմեկ Onze
12 տասներկու Doze
13 տասներեք Treze
14 տասնչորս Catorze
15 տասնհինգ Quinze
16 տասնվեց Dezasseis
17 տասնյոթ Dezassete
18 տասնութ Dezoito
19 տասնինը Dezanove
20 քսան Vinte
21 քսանմեկ Vinte e um
22 քսաներկու Vinte e dois
23 քսաներեք Vinte e três
24 քսանչորս Vinte e quatro
25 քսանհինգ Vinte e cinco
26 քսանվեց Vinte e seis
27 քսանյոթ Vinte e sete
28 քսանութ Vinte e oito
29 քսանինը Vinte e nove
30 երեսուն Trinta
31 երեսունմեկ Trinta e um
32 երեսուներեք Trinta e dois
33 երեսուներեք Trinta e três
34 երեսունչորս Trinta e quatro
35 երեսունհինգ Trinta e cinco
36 երեսունվեց Trinta e seis
37 երեսունյոթ Trinta e sete
38 երեսունութ Trinta e oito
39 երեսունինը Trinta e nove
40 քառասուն Quarenta
41 քառասունմեկ Quarenta e um
42 քառասուներկու Quarenta e dois
43 քառասուներեք Quarenta e três
44 քառասունչորս Quarenta e quatro
45 քառասունհինգ Quarenta e cinco
46 քառասունվեց Quarenta e seis
47 քառասունյոթ Quarenta e sete
48 քառասունութ Quarenta e oito
49 քառասունինը Quarenta e nove
50 հիսուն Cinquenta
51 հիսունմեկ Cinquenta e um
52 հիսուներկու Cinquenta e dois
53 հիսուներեք Cinquenta e três
54 հիսունչորս Cinquenta e quatro
55 հիսունհինգ Cinquenta e cinco
56 հիսունվեց Cinquenta e seis
57 հիսունյոթ Cinquenta e sete
58 հիսունութ Cinquenta e oito
59 հիսունինը Cinquenta e nove
60 վաթսուն Sessenta
61 վաթսունմեկ Sessenta e um
62 Վաթսուն Sessenta e dois
63 վաթսուներեք Sessenta e três
64 վաթսունչորս Sessenta e quatro
65 վաթսունհինգ Sessenta e cinco
66 վաթսունվեց Sessenta e seis
67 վաթսունյոթ Sessenta e sete
68 վաթսունութ Sessenta e oito
69 վաթսունինը Sessenta e nove
70 յոթանասուն Setenta
71 յոթանասունմեկ Setenta e um
72 յոթանասուներկու Setenta e dois
73 յոթանասուներեք Setenta e três
74 յոթանասունչորս Setenta e quatro
75 յոթանասունհինգ Setenta e cinco
76 յոթանասունվեց Setenta e seis
77 յոթանասունյոթ Setenta e sete
78 յոթանասունութ Setenta e oito
79 յոթանասունինը Setenta e nove
80 ութանասուն Oitenta
81 ութանասունմեկ Oitenta e um
82 ութանասուներկու Oitenta e dois
83 ութանասուներեք Oitenta e três
84 ութանասունչորս Oitenta e quatro
85 ութանասունհինգ Oitenta e cinco
86 ութանասունվեց Oitenta e seis
87 ութանասունյոթ Oitenta e sete
88 ութանասունութ Oitenta e oito
89 ութանասունինը Oitenta e nove
90 իննսուն Noventa
91 իննսունմեկ Noventa e um
92 իննսուներկու Noventa e dois
93 իննսուներեք Noventa e três
94 իննսունչորս Noventa e quatro
95 իննսունհինգ Noventa e cinco
96 իննսունվեց Noventa e seis
97 իննսունյոթ Noventa e sete
98 իննսունութ Noventa e oito
99 իննսունինը Noventa e nove
100 հարյուր Cem

Comments