# հայերեն շվեդերեն Sound
0 զէրօ noll
1 մեկ ett
2 երկու två
3 երեք tre
4 չորս fyra
5 հինգ fem
6 վեց sex
7 յոթ sju
8 ութ åtta
9 ինը nio
10 տաս tio
11 տասնմեկ elva
12 տասներկու tolv
13 տասներեք tretton
14 տասնչորս fjorton
15 տասնհինգ femton
16 տասնվեց sexton
17 տասնյոթ sjutton
18 տասնութ arton
19 տասնինը nitton
20 քսան tjugo
21 քսանմեկ tjugoett
22 քսաներկու tjugotvå
23 քսաներեք tjugotre
24 քսանչորս tjugofyra
25 քսանհինգ tjugofem
26 քսանվեց tjugosex
27 քսանյոթ tjugosju
28 քսանութ tjugoåtta
29 քսանինը tjugonio
30 երեսուն trettio
31 երեսունմեկ trettioett
32 երեսուներեք trettiotvå
33 երեսուներեք trettiotre
34 երեսունչորս trettiofyra
35 երեսունհինգ trettiofem
36 երեսունվեց trettiosex
37 երեսունյոթ trettiosju
38 երեսունութ trettioåtta
39 երեսունինը trettionio
40 քառասուն fyrtio
41 քառասունմեկ fyrtioett
42 քառասուներկու fyrtiotvå
43 քառասուներեք fyrtiotre
44 քառասունչորս fyrtiofyra
45 քառասունհինգ fyrtiofem
46 քառասունվեց fyrtiosex
47 քառասունյոթ fyrtiosju
48 քառասունութ fyrtiåtta
49 քառասունինը fyrtionio
50 հիսուն femtio
51 հիսունմեկ femtioett
52 հիսուներկու femtiotvå
53 հիսուներեք femtiotre
54 հիսունչորս femtiofyra
55 հիսունհինգ femtiofem
56 հիսունվեց femtiosex
57 հիսունյոթ femtiosju
58 հիսունութ femtioåtta
59 հիսունինը femtionio
60 վաթսուն sextio
61 վաթսունմեկ sextioett
62 Վաթսուն sextiotvå
63 վաթսուներեք sextiotre
64 վաթսունչորս sextiofyra
65 վաթսունհինգ sextiofem
66 վաթսունվեց sextiosex
67 վաթսունյոթ sextiosju
68 վաթսունութ sextioåtta
69 վաթսունինը sextionio
70 յոթանասուն sjuttio
71 յոթանասունմեկ sjuttioett
72 յոթանասուներկու sjuttiotvå
73 յոթանասուներեք sjuttiotre
74 յոթանասունչորս sjuttiofyra
75 յոթանասունհինգ sjuttiofem
76 յոթանասունվեց sjuttiosex
77 յոթանասունյոթ sjuttiosju
78 յոթանասունութ sjuttioåtta
79 յոթանասունինը sjuttionio
80 ութանասուն åttio
81 ութանասունմեկ åttoiett
82 ութանասուներկու åttiotvå
83 ութանասուներեք åttiotre
84 ութանասունչորս åttiofyra
85 ութանասունհինգ åttiofem
86 ութանասունվեց åttiosex
87 ութանասունյոթ åttiosju
88 ութանասունութ åttioåtta
89 ութանասունինը åttionio
90 իննսուն nittio
91 իննսունմեկ nittioett
92 իննսուներկու nittiotvå
93 իննսուներեք nittiotre
94 իննսունչորս nittiofyra
95 իննսունհինգ nittiofem
96 իննսունվեց nittiosex
97 իննսունյոթ nittiosju
98 իննսունութ nittioåtta
99 իննսունինը nittionio
100 հարյուր hundra

Comments