# հայերեն սլովակերեն Sound
0 զէրօ Nula
1 մեկ Jeden
2 երկու Dva
3 երեք Tri
4 չորս Štyri
5 հինգ Päť
6 վեց Šesť
7 յոթ Sedem
8 ութ Osem
9 ինը Deväť
10 տաս Desať
11 տասնմեկ Jedenásť
12 տասներկու Dvanásť
13 տասներեք Trinásť
14 տասնչորս Štrnásť
15 տասնհինգ Pätnásť
16 տասնվեց Šestnásť
17 տասնյոթ Sedemnásť
18 տասնութ Osemnásť
19 տասնինը Devätnásť
20 քսան Dvadsať
21 քսանմեկ Dvadsaťjeden
22 քսաներկու Dvadsaťdva
23 քսաներեք Dvadsaťtri
24 քսանչորս Dvadsaťštyri
25 քսանհինգ Dvadsaťpäť
26 քսանվեց Dvadsaťšesť
27 քսանյոթ Dvadsaťsedem
28 քսանութ Dvadsaťosem
29 քսանինը Dvadsaťdeväť
30 երեսուն Tridsať
31 երեսունմեկ Tridsaťjeden
32 երեսուներեք Tridsaťdva
33 երեսուներեք Tridsaťtri
34 երեսունչորս Tridsaťštyri
35 երեսունհինգ Tridsaťpäť
36 երեսունվեց Tridsaťšesť
37 երեսունյոթ Tridsaťsedem
38 երեսունութ Tridsaťosem
39 երեսունինը Tridsaťdeväť
40 քառասուն Štyridsať
41 քառասունմեկ Štyridsaťjeden
42 քառասուներկու Štyridsaťdva
43 քառասուներեք Štyridsaťdva
44 քառասունչորս Štyridsaťštyri
45 քառասունհինգ Štyridsaťpäť
46 քառասունվեց Štyridsaťšesť
47 քառասունյոթ Štyridsaťsedem
48 քառասունութ Štyridsaťosem
49 քառասունինը Štyridsaťdeväť
50 հիսուն Päťdesiat
51 հիսունմեկ Päťdesiatjeden
52 հիսուներկու Päťdesiatdva
53 հիսուներեք Päťdesiattri
54 հիսունչորս Päťdesiatštyri
55 հիսունհինգ Päťdesiatpäť
56 հիսունվեց Päťdesiatšesť
57 հիսունյոթ Päťdesiatsedem
58 հիսունութ Päťdesiatosem
59 հիսունինը Päťdesiatdeväť
60 վաթսուն Šesťdesiat
61 վաթսունմեկ Šesťdesiatjeden
62 Վաթսուն Šesťdesiatdva
63 վաթսուներեք Šesťdesiattri
64 վաթսունչորս Šesťdesiatštyri
65 վաթսունհինգ Šesťdesiatpäť
66 վաթսունվեց Šesťdesiatšesť
67 վաթսունյոթ Šesťdesiatsedem
68 վաթսունութ Šesťdesiatosem
69 վաթսունինը Šesťdesiatdeväť
70 յոթանասուն Sedemdesiat
71 յոթանասունմեկ Sedemdesiatjeden
72 յոթանասուներկու Sedemdesiatdva
73 յոթանասուներեք Sedemdesiattri
74 յոթանասունչորս Sedemdesiatštyri
75 յոթանասունհինգ Sedemdesiatpäť
76 յոթանասունվեց Sedemdesiatšesť
77 յոթանասունյոթ Sedemdesiatsedem
78 յոթանասունութ Sedemdesiatosem
79 յոթանասունինը Sedemdesiatdeväť
80 ութանասուն Osemdesiat
81 ութանասունմեկ Osemdesiatjeden
82 ութանասուներկու Osemdesiatdva
83 ութանասուներեք Osemdesiattri
84 ութանասունչորս Osemdesiatštyri
85 ութանասունհինգ Osemdesiatpäť
86 ութանասունվեց Osemdesiatšesť
87 ութանասունյոթ Osemdesiatsedem
88 ութանասունութ Osemdesiatosem
89 ութանասունինը Osemdesiatdeväť
90 իննսուն Deväťdesiat
91 իննսունմեկ Deväťdesiatjeden
92 իննսուներկու Deväťdesiatdva
93 իննսուներեք Deväťdesiattri
94 իննսունչորս Deväťdesiatštyri
95 իննսունհինգ Deväťdesiatpäť
96 իննսունվեց Deväťdesiatšesť
97 իննսունյոթ Deväťdesiatsedem
98 իննսունութ Deväťdesiatosem
99 իննսունինը Deväťdesiatdeväť
100 հարյուր Sto

Comments