# հայերեն սլովեներեն Sound
0 զէրօ Nič
1 մեկ Ena
2 երկու Dve
3 երեք Tri
4 չորս štiri
5 հինգ Pet
6 վեց šest
7 յոթ Sedem
8 ութ Osem
9 ինը Devet
10 տաս Deset
11 տասնմեկ Enajst
12 տասներկու Dvanajst
13 տասներեք Trinajst
14 տասնչորս štirinajst
15 տասնհինգ Petnajst
16 տասնվեց šestnajst
17 տասնյոթ Sedemnajst
18 տասնութ Osemnajst
19 տասնինը Devetnajst
20 քսան Dvajset
21 քսանմեկ Enaindvajset
22 քսաներկու Dvaindvajset
23 քսաներեք Triindvajset
24 քսանչորս štiriindvajset
25 քսանհինգ Petindvajset
26 քսանվեց šestindvajset
27 քսանյոթ Sedemindvajset
28 քսանութ Osemindvajset
29 քսանինը Devetindvajset
30 երեսուն Trideset
31 երեսունմեկ Enaintrideset
32 երեսուներեք Dváintrídeset
33 երեսուներեք Tríintrídeset
34 երեսունչորս štíriintrídeset
35 երեսունհինգ Pétintrídeset
36 երեսունվեց šéstintrídeset
37 երեսունյոթ Sédemintrídeset
38 երեսունութ ósemintrídeset
39 երեսունինը Devétintrídeset
40 քառասուն štirideset
41 քառասունմեկ ênainštírideset
42 քառասուներկու dváinštírideset
43 քառասուներեք Tríinštírideset
44 քառասունչորս štíriinštírideset
45 քառասունհինգ Pétinštírideset
46 քառասունվեց šéstinštírideset
47 քառասունյոթ Sédeminštírideset
48 քառասունութ óseminštírideset
49 քառասունինը Devétinštírideset
50 հիսուն Pétdeset
51 հիսունմեկ ênainpétdeset
52 հիսուներկու Dváinpétdeset
53 հիսուներեք Tríinpétdeset
54 հիսունչորս štíriinpétdeset
55 հիսունհինգ Pétinpétdeset
56 հիսունվեց šéstinpétdeset
57 հիսունյոթ sédeminpétdeset
58 հիսունութ óseminpétdeset
59 հիսունինը devétinpétdeset
60 վաթսուն šéstdeset
61 վաթսունմեկ ênainšéstdeset
62 Վաթսուն dváinšéstdeset
63 վաթսուներեք tríinšéstdeset
64 վաթսունչորս štíriinšéstdeset
65 վաթսունհինգ pétinšéstdeset
66 վաթսունվեց šéstinšéstdeset
67 վաթսունյոթ sédeminšéstdeset
68 վաթսունութ óseminšéstdeset
69 վաթսունինը devétinšéstdeset
70 յոթանասուն Sédemdeset
71 յոթանասունմեկ ênainsédemdeset
72 յոթանասուներկու dváinsédemdeset
73 յոթանասուներեք tríinsédemdeset
74 յոթանասունչորս štíriinsédemdeset
75 յոթանասունհինգ pétinsédemdeset
76 յոթանասունվեց šéstinsédemdeset
77 յոթանասունյոթ sédeminsédemdeset
78 յոթանասունութ óseminsédemdeset
79 յոթանասունինը devétinsédemdeset
80 ութանասուն ósemdeset
81 ութանասունմեկ ênainósemdeset
82 ութանասուներկու dváinósemdeset
83 ութանասուներեք tríinósemdeset
84 ութանասունչորս štíriinósemdeset
85 ութանասունհինգ pétinósemdeset
86 ութանասունվեց šéstinósemdeset
87 ութանասունյոթ sédeminósemdeset
88 ութանասունութ óseminósemdeset
89 ութանասունինը devétinósemdeset
90 իննսուն devétdeset
91 իննսունմեկ ênaindevétdeset
92 իննսուներկու dváindevétdeset
93 իննսուներեք tríindevétdeset
94 իննսունչորս štíriindevétdeset
95 իննսունհինգ pétindevétdeset
96 իննսունվեց šéstindevétdeset
97 իննսունյոթ sédemindevétdeset
98 իննսունութ ósemindevétdeset
99 իննսունինը devétindevétdeset
100 հարյուր Stó

Comments