# հայերեն թուրքերեն Sound
0 զէրօ Sıfır
1 մեկ Bir
2 երկու Iki
3 երեք Üç
4 չորս Dört
5 հինգ Beş
6 վեց Altı
7 յոթ Yedi
8 ութ Sekiz
9 ինը Dokuz
10 տաս On
11 տասնմեկ On bir
12 տասներկու On iki
13 տասներեք On üç
14 տասնչորս On dört
15 տասնհինգ On beş
16 տասնվեց On altı
17 տասնյոթ On yedi
18 տասնութ On sekiz
19 տասնինը On dokuz
20 քսան Yirmi
21 քսանմեկ Yirmi bir
22 քսաներկու Yirmi iki
23 քսաներեք Yirmi üç
24 քսանչորս Yirmi dört
25 քսանհինգ Yirmi beş
26 քսանվեց Yirmi altı
27 քսանյոթ Yirmi yedi
28 քսանութ Yirmi sekiz
29 քսանինը Yirmi dokuz
30 երեսուն Otuz
31 երեսունմեկ Otuz bir
32 երեսուներեք Otuz iki
33 երեսուներեք Otuz üç
34 երեսունչորս Otuz dört
35 երեսունհինգ Otuz beş
36 երեսունվեց Otuz altı
37 երեսունյոթ Otuz yedi
38 երեսունութ Otuz sekiz
39 երեսունինը Otuz dokuz
40 քառասուն Kırk
41 քառասունմեկ Kırk bir
42 քառասուներկու Kırk iki
43 քառասուներեք Kırk üç
44 քառասունչորս Kırk dört
45 քառասունհինգ Kırk beş
46 քառասունվեց Kırk altı
47 քառասունյոթ Kırk yedi
48 քառասունութ Kırk sekiz
49 քառասունինը Kırk dokuz
50 հիսուն Elli
51 հիսունմեկ Elli bir
52 հիսուներկու Elli iki
53 հիսուներեք Elli üç
54 հիսունչորս Elli dört
55 հիսունհինգ Elli beş
56 հիսունվեց Elli altı
57 հիսունյոթ Elli yedi
58 հիսունութ Elli sekiz
59 հիսունինը Elli dokuz
60 վաթսուն Altmış
61 վաթսունմեկ Altmış bir
62 Վաթսուն Altmış iki
63 վաթսուներեք Altmış üç
64 վաթսունչորս Altmış dört
65 վաթսունհինգ Altmış beş
66 վաթսունվեց Altmış altı
67 վաթսունյոթ Altmış yedi
68 վաթսունութ Altmış sekiz
69 վաթսունինը Altmış dokuz
70 յոթանասուն Yetmiş
71 յոթանասունմեկ Yetmiş bir
72 յոթանասուներկու Yetmiş iki
73 յոթանասուներեք Yetmiş üç
74 յոթանասունչորս Yetmiş dört
75 յոթանասունհինգ Yetmiş beş
76 յոթանասունվեց Yetmiş altı
77 յոթանասունյոթ Yetmiş yedi
78 յոթանասունութ Yetmiş sekiz
79 յոթանասունինը Yetmiş dokuz
80 ութանասուն Seksen
81 ութանասունմեկ Seksen bir
82 ութանասուներկու Seksen iki
83 ութանասուներեք Seksen üç
84 ութանասունչորս Seksen dört
85 ութանասունհինգ Seksen beş
86 ութանասունվեց Seksen altı
87 ութանասունյոթ Seksen yedi
88 ութանասունութ Seksen sekiz
89 ութանասունինը Seksen dokuz
90 իննսուն Doksan
91 իննսունմեկ Doksan bir
92 իննսուներկու Doksan iki
93 իննսուներեք Doksan üç
94 իննսունչորս Doksan dört
95 իննսունհինգ Doksan beş
96 իննսունվեց Doksan altı
97 իննսունյոթ Doksan yedi
98 իննսունութ Doksan sekiz
99 իննսունինը Doksan dokuz
100 հարյուր Yüz

Comments