# қазақ албан Sound
0 нөл zero
1 бір njё
2 екі dy
3 үш tre
4 төрт katёr
5 бес pesё
6 алты gjashtё
7 жеті shtatё
8 сегіз tetё
9 тоғыз nёntё
10 он dhjetё
11 он бір njёmbёdhjetё
12 он екі dymbёdhjetё
13 он үш trembёdhjetё
14 он төрт katёrmbёdhjetё
15 он бес pesёmbёdhjetё
16 он алты gjashtёmbёdhjetё
17 он жеті shtatёmbёdhjetё
18 он сегіз tetёmbёdhjetё
19 он тоғыз nёntёmbёdhjetё
20 жиырма njёzet
21 жиырма бір njёzetenjё
22 жиырма екі njёzetedy
23 жиырма үш njёzetetre
24 жиырма төрт njёzetekatёr
25 жиырма бес njёzetepesё
26 жиырма алты njёzetegjashtё
27 жиырма жеті njёzeteshtatё
28 жиырма сегіз njёzetetetё
29 жиырма тоғыз njёzetenёntё
30 отыз tridhjetё
31 Отыз бір tridhjetёenjё
32 Отыз екі tridhjetёedy
33 отыз үш tridhjetёetre
34 Отыз төрт tridhjetёekatёr
35 Отыз бес tridhjetёepesё
36 отыз алты tridhjetёegjashtё
37 Отыз жеті tridhjetёeshtatё
38 Отыз сегіз tridhjetёetetё
39 Отыз тоғыз tridhjetёenёntё
40 қырық dyzet
41 Қырық бір dyzetenjё
42 қырық екі dyzetёedy
43 қырық үш dyzetёetre
44 қырық төрт dyzetёekatёr
45 қырық бес dyzetёepesё
46 Қырық алты dyzetёegjashtё
47 қырық жеті dyzetёeshtatё
48 қырық сегіз dyzetёetetё
49 қырық тоғыз dyzetёenёntё
50 елу pesёdhjetё
51 елу бір pesёdhjetёenjё
52 елу екі pesёdhjetёedy
53 елу үш pesёdhjetёetre
54 елу төрт pesёdhjetёekatёr
55 елу бес pesёdhjetёepesё
56 елу алты pesёdhjetёegjashtё
57 елу жеті pesёdhjetёeshtatё
58 елу сегіз pesёdhjetёetetё
59 елу тоғыз pesёdhjetёenёntё
60 алпыс gjashtёdhjetё
61 Алпыс бір gjashtёdhjetёenjё
62 алпыс екі gjashtёdhjetёedy
63 алпыс үш gjashtёdhjetёetre
64 Алпыс төрт gjashtёdhjetёekatёr
65 алпыс бес gjashtёdhjetёepesё
66 Алпыс алты gjashtёdhjetёegjashtё
67 Алпыс жеті gjashtёdhjetёeshtatё
68 алпыс сегіз gjashtёdhjetёetetё
69 Алпыс тоғыз gjashtёdhjetёenёntё
70 жетпіс shtatёdhjetё
71 жетпіс бір shtatёdhjetёenjё
72 жетпіс екі shtatёdhjetёedy
73 жетпіс үш shtatёdhjetёetre
74 жетпіс төрт shtatёdhjetёekatёr
75 жетпіс бес shtatёdhjetёepesё
76 жетпіс алты shtatёdhjetёegjashtё
77 жетпіс жеті shtatёdhjetёeshtatё
78 жетпіс сегіз shtatёdhjetёetetё
79 жетпіс тоғыз shtatёdhjetёenёntё
80 сексен tetёdhjetё
81 сексен бір tetёdhjetёenjё
82 сексен екі tetёdhjetёedy
83 сексен үш tetёdhjetёetre
84 сексен төрт tetёdhjetёekatёr
85 сексен бес tetёdhjetёepesё
86 сексен алты tetёdhjetёegjashtё
87 сексен жеті tetёdhjetёeshtatё
88 сексен сегіз tetёdhjetёetetё
89 сексен тоғыз tetёdhjetёenёntё
90 тоқсан nёntёdhjetё
91 тоқсан бір nёntёdhjetёenjё
92 тоқсан екі nёntёdhjetёedy
93 тоқсан үш nёntёdhjetёetre
94 тоқсан төрт nёntёdhjetёekatёr
95 тоқсан бес nёntёdhjetёepesё
96 тоқсан алты nёntёdhjetёegjashtё
97 тоқсан жеті nёntёdhjetёeshtatё
98 тоқсан сегіз nёntёdhjetёetetё
99 тоқсан тоғыз nёntёdhjetёenёntё
100 жүз njёqind

Comments