# қазақ дат Sound
0 нөл nul
1 бір et
2 екі to
3 үш tre
4 төрт fire
5 бес fem
6 алты seks
7 жеті syv
8 сегіз otte
9 тоғыз ni
10 он ti
11 он бір elleve
12 он екі tolv
13 он үш tretten
14 он төрт fjorten
15 он бес femten
16 он алты seksten
17 он жеті sytten
18 он сегіз atten
19 он тоғыз nitten
20 жиырма tyve
21 жиырма бір enogtyve
22 жиырма екі toogtyve
23 жиырма үш treogtyve
24 жиырма төрт fireogtyve
25 жиырма бес femogtyve
26 жиырма алты seksogtyve
27 жиырма жеті syvogtyve
28 жиырма сегіз otteogtyve
29 жиырма тоғыз niogtyve
30 отыз tredive
31 Отыз бір enogtredive
32 Отыз екі toogtredive
33 отыз үш treogtredive
34 Отыз төрт fireogtredive
35 Отыз бес femogtredive
36 отыз алты seksogtredive
37 Отыз жеті syvogtredive
38 Отыз сегіз otteogtredive
39 Отыз тоғыз niogtredive
40 қырық fyrre
41 Қырық бір enogfyrre
42 қырық екі toogfyrre
43 қырық үш treogfyrre
44 қырық төрт fireogfyrre
45 қырық бес femogfyrre
46 Қырық алты seksogfyrre
47 қырық жеті syvogfyrre
48 қырық сегіз otteogfyrre
49 қырық тоғыз niogfyrre
50 елу halvtreds
51 елу бір enoghalvtreds
52 елу екі tooghalvtreds
53 елу үш treoghalvtreds
54 елу төрт fireoghalvtreds
55 елу бес femoghalvtreds
56 елу алты seksoghalvtreds
57 елу жеті syvoghalvtreds
58 елу сегіз otteoghalvtreds
59 елу тоғыз nioghalvtreds
60 алпыс tres
61 Алпыс бір enogtres
62 алпыс екі toogtres
63 алпыс үш treogtres
64 Алпыс төрт fireogtres
65 алпыс бес femogtres
66 Алпыс алты seksogtres
67 Алпыс жеті syvogtres
68 алпыс сегіз otteogtres
69 Алпыс тоғыз niogtres
70 жетпіс halvfjerds
71 жетпіс бір enoghalvfjerds
72 жетпіс екі tooghalvfjerds
73 жетпіс үш treoghalvfjerds
74 жетпіс төрт fireoghalvfjerds
75 жетпіс бес femoghalvfjerds
76 жетпіс алты seksoghalvfjerds
77 жетпіс жеті syvoghalvfjerds
78 жетпіс сегіз otteoghalvfjerds
79 жетпіс тоғыз nioghalvfjerds
80 сексен firs
81 сексен бір enogfirs
82 сексен екі toogfirs
83 сексен үш treogfirs
84 сексен төрт fireogfirs
85 сексен бес femogfirs
86 сексен алты seksogfirs
87 сексен жеті syvogfirs
88 сексен сегіз otteogfirs
89 сексен тоғыз niogfirs
90 тоқсан halvfems
91 тоқсан бір enoghalvfems
92 тоқсан екі tooghalvfems
93 тоқсан үш treoghalvfems
94 тоқсан төрт fireoghalvfems
95 тоқсан бес femoghalvfems
96 тоқсан алты seksoghalvfems
97 тоқсан жеті syvoghalvfems
98 тоқсан сегіз otteoghalvfems
99 тоқсан тоғыз nioghalvfems
100 жүз hundrede

Comments