# қазақ француз Sound
0 нөл Zéro
1 бір un
2 екі deux
3 үш trois
4 төрт quatre
5 бес cinq
6 алты six
7 жеті sept
8 сегіз huit
9 тоғыз neuf
10 он dix
11 он бір onze
12 он екі douze
13 он үш treize
14 он төрт quatorze
15 он бес quinze
16 он алты seize
17 он жеті dix-sept
18 он сегіз dix-huit
19 он тоғыз dix-neuf
20 жиырма vingt
21 жиырма бір vingt et un
22 жиырма екі vingt-deux
23 жиырма үш vingt-trois
24 жиырма төрт vingt-quatre
25 жиырма бес vingt-cinq
26 жиырма алты vingt-six
27 жиырма жеті vingt-sept
28 жиырма сегіз vingt-huit
29 жиырма тоғыз vingt-neuf
30 отыз trente
31 Отыз бір trente et un
32 Отыз екі trente-deux
33 отыз үш trente-trois
34 Отыз төрт trente-quatre
35 Отыз бес trente-cinq
36 отыз алты trente-six
37 Отыз жеті trente-sept
38 Отыз сегіз trente-huit
39 Отыз тоғыз trente-neuf
40 қырық quarante
41 Қырық бір quarante et un
42 қырық екі quarante-deux
43 қырық үш quarante-trois
44 қырық төрт quarante-quatre
45 қырық бес quarante-cinq
46 Қырық алты quarante-six
47 қырық жеті quarante-sept
48 қырық сегіз quarante-huit
49 қырық тоғыз quarante-neuf
50 елу cinquante
51 елу бір cinquante et un
52 елу екі cinquante-deux
53 елу үш cinquante-trois
54 елу төрт cinquante-quatre
55 елу бес cinquante-cinq
56 елу алты cinquante-six
57 елу жеті cinquante-sept
58 елу сегіз cinquante-huit
59 елу тоғыз cinquante-neuf
60 алпыс soixante
61 Алпыс бір soixante et un
62 алпыс екі soixante-deux
63 алпыс үш soixante-trois
64 Алпыс төрт soixante-quatre
65 алпыс бес soixante-cinq
66 Алпыс алты soixante-six
67 Алпыс жеті soixante-sept
68 алпыс сегіз soixante-huit
69 Алпыс тоғыз soixante-neuf
70 жетпіс soixante-dix
71 жетпіс бір soixante et onze
72 жетпіс екі soixante-douze
73 жетпіс үш soixante-treize
74 жетпіс төрт soixante-quatorze
75 жетпіс бес soixante-quinze
76 жетпіс алты soixante-seize
77 жетпіс жеті soixante-dix-sept
78 жетпіс сегіз soixante-dix-huit
79 жетпіс тоғыз soixante-dix-neuf
80 сексен quatre-vingt
81 сексен бір quatre-vingt-un
82 сексен екі quatre-vingt-deux
83 сексен үш quatre-vingt-trois
84 сексен төрт quatre-vingt-quatre
85 сексен бес quatre-vingt-cinq
86 сексен алты quatre-vingt-six
87 сексен жеті quatre-vingt-sept
88 сексен сегіз quatre-vingt-huit
89 сексен тоғыз quatre-vingt-neuf
90 тоқсан quatre-vingt-dix
91 тоқсан бір quatre-vingt-onze
92 тоқсан екі quatre-vingt-douze
93 тоқсан үш quatre-vingt-treize
94 тоқсан төрт quatre-vingt-quatorze
95 тоқсан бес quatre-vingt-quinze
96 тоқсан алты quatre-vingt-seize
97 тоқсан жеті quatre-vingt-dix-sept
98 тоқсан сегіз quatre-vingt-dix-huit
99 тоқсан тоғыз quatre-vingt-dix-neuf
100 жүз cent

Comments