# қазақ голланд Sound
0 нөл nul
1 бір een
2 екі twee
3 үш drie
4 төрт vier
5 бес vijf
6 алты zes
7 жеті zeven
8 сегіз acht
9 тоғыз negen
10 он tien
11 он бір elf
12 он екі twaalf
13 он үш dertien
14 он төрт veertien
15 он бес vijftien
16 он алты zestien
17 он жеті zeventien
18 он сегіз achttien
19 он тоғыз negentien
20 жиырма twintig
21 жиырма бір eenentwintig
22 жиырма екі tweeëntwintig
23 жиырма үш drieëntwintig
24 жиырма төрт vierentwintig
25 жиырма бес vijfentwintig
26 жиырма алты zesentwintig
27 жиырма жеті zevenentwintig
28 жиырма сегіз achtentwintig
29 жиырма тоғыз negenentwintig
30 отыз dertig
31 Отыз бір eenendertig
32 Отыз екі tweeëndertig
33 отыз үш drieëndertig
34 Отыз төрт vierendertig
35 Отыз бес vijfendertig
36 отыз алты zesendertig
37 Отыз жеті zevenendertig
38 Отыз сегіз achtendertig
39 Отыз тоғыз negenendertig
40 қырық veertig
41 Қырық бір eenenveertig
42 қырық екі tweeënveertig
43 қырық үш drieënveertig
44 қырық төрт vierenveertig
45 қырық бес vijfenveertig
46 Қырық алты zesenveertig
47 қырық жеті zevenenveertig
48 қырық сегіз achtenveertig
49 қырық тоғыз negenenveertig
50 елу vijftig
51 елу бір eenenvijftig
52 елу екі tweeënvijftig
53 елу үш drieënvijftig
54 елу төрт vierenvijftig
55 елу бес vijfenvijftig
56 елу алты zesenvijftig
57 елу жеті zevenenvijftig
58 елу сегіз achtenvijftig
59 елу тоғыз negenenvijftig
60 алпыс zestig
61 Алпыс бір eenenzestig
62 алпыс екі tweeënzestig
63 алпыс үш drieënzestig
64 Алпыс төрт vierenzestig
65 алпыс бес vijfenzestig
66 Алпыс алты zesenzestig
67 Алпыс жеті zevenenzestig
68 алпыс сегіз achtenzestig
69 Алпыс тоғыз negenenzestig
70 жетпіс zeventig
71 жетпіс бір eenenzeventig
72 жетпіс екі tweeënzeventig
73 жетпіс үш drieënzeventig
74 жетпіс төрт vierenzeventig
75 жетпіс бес vijfenzeventig
76 жетпіс алты zesenzeventig
77 жетпіс жеті zevenenzeventig
78 жетпіс сегіз achtenzeventig
79 жетпіс тоғыз negenenzeventig
80 сексен tachtig
81 сексен бір eenentachtig
82 сексен екі tweeëntachtig
83 сексен үш drieëntachtig
84 сексен төрт vierentachtig
85 сексен бес vijfentachtig
86 сексен алты zesentachtig
87 сексен жеті zevenentachtig
88 сексен сегіз achtentachtig
89 сексен тоғыз negenentachtig
90 тоқсан negentig
91 тоқсан бір eenennegentig
92 тоқсан екі tweeënnegentig
93 тоқсан үш drieënnegentig
94 тоқсан төрт vierennegentig
95 тоқсан бес vijfennegentig
96 тоқсан алты zesennegentig
97 тоқсан жеті zevenennegentig
98 тоқсан сегіз achtennegentig
99 тоқсан тоғыз negenennegentig
100 жүз honderd

Comments