# қазақ гуджарати Sound
0 нөл શૂન્ય
1 бір એક
2 екі બે
3 үш ત્રણ
4 төрт ચાર
5 бес પાંચ
6 алты
7 жеті સાત
8 сегіз આઠ
9 тоғыз નવ
10 он દસ
11 он бір અગિયાર
12 он екі બાર
13 он үш તેર
14 он төрт ચૌદ
15 он бес પંદર
16 он алты સોળ
17 он жеті સત્તર
18 он сегіз અઢાર
19 он тоғыз ઓગણિસ
20 жиырма વીસ
21 жиырма бір એકવીસ
22 жиырма екі બાવીસ
23 жиырма үш તેવીસ
24 жиырма төрт ચોવીસ
25 жиырма бес પચ્ચીસ
26 жиырма алты છવીસ
27 жиырма жеті સત્તાવીસ
28 жиырма сегіз અઠ્ઠાવીસ
29 жиырма тоғыз ઓગણત્રીસ
30 отыз ત્રીસ
31 Отыз бір એકત્રીસ
32 Отыз екі બત્રીસ
33 отыз үш તેત્રીસ
34 Отыз төрт ચોત્રીસ
35 Отыз бес પાંત્રીસ
36 отыз алты છત્રીસ
37 Отыз жеті સડત્રીસ
38 Отыз сегіз અડત્રીસ
39 Отыз тоғыз ઓગણચાલીસ
40 қырық ચાલીસ
41 Қырық бір એકતાલીસ
42 қырық екі બેતાલીસ
43 қырық үш ત્રેતાલીસ
44 қырық төрт ચુંમાલીસ
45 қырық бес પિસ્તાલીસ
46 Қырық алты છેતાલીસ
47 қырық жеті સુડતાલીસ
48 қырық сегіз અડતાલીસ
49 қырық тоғыз ઓગણપચાસ
50 елу પચાસ
51 елу бір એકાવન
52 елу екі બાવન
53 елу үш ત્રેપન
54 елу төрт ચોપન
55 елу бес પંચાવન
56 елу алты છપ્પન
57 елу жеті સત્તાવન
58 елу сегіз અઠ્ઠાવન
59 елу тоғыз ઓગણસાઠ
60 алпыс સાઈઠ
61 Алпыс бір એકસઠ
62 алпыс екі બાસઠ
63 алпыс үш ત્રેસઠ
64 Алпыс төрт ચોસઠ
65 алпыс бес પાંસઠ
66 Алпыс алты છાસઠ
67 Алпыс жеті સડસઠ
68 алпыс сегіз અડસઠ
69 Алпыс тоғыз અગણોસિત્તેર
70 жетпіс સિત્તેર
71 жетпіс бір એકોતેર
72 жетпіс екі બોતેર
73 жетпіс үш તોતેર
74 жетпіс төрт ચુમોતેર
75 жетпіс бес પંચોતેર
76 жетпіс алты છોતેર
77 жетпіс жеті સિત્યોતેર
78 жетпіс сегіз ઇઠ્યોતેર
79 жетпіс тоғыз ઓગણાએંસી
80 сексен એંસી
81 сексен бір એક્યાસી
82 сексен екі બ્યાસી
83 сексен үш ત્યાસી
84 сексен төрт ચોર્યાસી
85 сексен бес પંચાસી
86 сексен алты છ્યાસી
87 сексен жеті સિત્યાસી
88 сексен сегіз ઈઠ્યાસી
89 сексен тоғыз નેવ્યાસી
90 тоқсан નેવું
91 тоқсан бір એકાણું
92 тоқсан екі બાણું
93 тоқсан үш ત્રાણું
94 тоқсан төрт ચોરાણું
95 тоқсан бес પંચાણું
96 тоқсан алты છન્નું
97 тоқсан жеті સત્તાણું
98 тоқсан сегіз અઠ્ઠાણું
99 тоқсан тоғыз નવ્વાણું
100 жүз સો

Comments