# қазақ хинди Sound
0 нөл शून्य
1 бір एक
2 екі दो
3 үш तीन
4 төрт चार
5 бес पाँच
6 алты छः
7 жеті सात
8 сегіз आठ
9 тоғыз नौ
10 он दस
11 он бір ग्यारह
12 он екі बारह
13 он үш तेरह
14 он төрт चौदह
15 он бес पंद्रह
16 он алты सोलह
17 он жеті सत्रह
18 он сегіз अट्ठारह
19 он тоғыз उन्नीस
20 жиырма बीस
21 жиырма бір इक्कीस
22 жиырма екі बाईस
23 жиырма үш तेईस
24 жиырма төрт चौबीस
25 жиырма бес पच्चीस
26 жиырма алты छब्बीस
27 жиырма жеті सत्ताईस
28 жиырма сегіз अट्ठाईस
29 жиырма тоғыз उनतीस
30 отыз तीस
31 Отыз бір इकतीस
32 Отыз екі बत्तीस
33 отыз үш तैंतीस
34 Отыз төрт चौतीस
35 Отыз бес पैंतीस
36 отыз алты छ्त्तीस
37 Отыз жеті सैंतीस
38 Отыз сегіз अड़तीस
39 Отыз тоғыз उनतालीस
40 қырық चालीस
41 Қырық бір इकतालीस
42 қырық екі बयालीस
43 қырық үш तैंतालीस
44 қырық төрт चवालीस
45 қырық бес पैंतालीस
46 Қырық алты छियालीस
47 қырық жеті सैंतालीस
48 қырық сегіз अ़ड़तालीस
49 қырық тоғыз उनचास
50 елу पचास
51 елу бір इक्यावन
52 елу екі बावन
53 елу үш तिरपन
54 елу төрт चौवन
55 елу бес पचपन
56 елу алты छप्पन
57 елу жеті सत्तावन
58 елу сегіз अठ्ठावन
59 елу тоғыз उनसठ
60 алпыс साठ
61 Алпыс бір इकसठ
62 алпыс екі बासठ
63 алпыс үш तिरसठ
64 Алпыс төрт चौसठ
65 алпыс бес पैंसठ
66 Алпыс алты छियासठ
67 Алпыс жеті सड़सठ
68 алпыс сегіз अड़सठ
69 Алпыс тоғыз उनहत्तर
70 жетпіс सत्तर
71 жетпіс бір इकहत्तर
72 жетпіс екі बहत्तर
73 жетпіс үш तिहत्तर
74 жетпіс төрт चौहत्तर
75 жетпіс бес पचहत्तर
76 жетпіс алты छिहत्तर
77 жетпіс жеті सतहत्तर
78 жетпіс сегіз अठहत्तर
79 жетпіс тоғыз उन्यासी
80 сексен अस्सी
81 сексен бір इक्यासी
82 сексен екі बयासी
83 сексен үш तिरासी
84 сексен төрт चौरासी
85 сексен бес पचासी
86 сексен алты छियासी
87 сексен жеті सत्तासी
88 сексен сегіз अठ्ठासी
89 сексен тоғыз नवासी
90 тоқсан नब्बे
91 тоқсан бір इक्यानवे
92 тоқсан екі बानवे
93 тоқсан үш तिरानवे
94 тоқсан төрт चौरानवे
95 тоқсан бес पचानवे
96 тоқсан алты छियानवे
97 тоқсан жеті सत्तानवे
98 тоқсан сегіз अट्ठानवे
99 тоқсан тоғыз निन्यानवे
100 жүз एक सौ

Comments