# қазақ исланд Sound
0 нөл núll
1 бір einn
2 екі tveir
3 үш þrír
4 төрт fjórir
5 бес fimm
6 алты sex
7 жеті sjö
8 сегіз átta
9 тоғыз níu
10 он tíu
11 он бір ellefu
12 он екі tólf
13 он үш þrettán
14 он төрт fjórtán
15 он бес fimmtán
16 он алты sextán
17 он жеті sautján
18 он сегіз átján
19 он тоғыз nítján
20 жиырма tuttugu
21 жиырма бір tuttugu og einn
22 жиырма екі tuttugu og tveir
23 жиырма үш tuttugu og þrír
24 жиырма төрт tuttugu og fjórir
25 жиырма бес tuttugu og fimm
26 жиырма алты tuttugu og sex
27 жиырма жеті tuttugu og sjö
28 жиырма сегіз tuttugu og átta
29 жиырма тоғыз tuttugu og níu
30 отыз þrjátíu
31 Отыз бір þrjátíu og einn
32 Отыз екі þrjátíu og tveir
33 отыз үш þrjátíu og þrír
34 Отыз төрт þrjátíu og fjórir
35 Отыз бес þrjátíu og fimm
36 отыз алты þrjátíu og sex
37 Отыз жеті þrjátíu og sjö
38 Отыз сегіз þrjátíu og átta
39 Отыз тоғыз þrjátíu og níu
40 қырық fjörutíu
41 Қырық бір fjörutíu og einn
42 қырық екі fjörutíu og tveir
43 қырық үш fjörutíu og þrír
44 қырық төрт fjörutíu og fjórir
45 қырық бес fjörutíu og fimm
46 Қырық алты fjörutíu og sex
47 қырық жеті fjörutíu og sjö
48 қырық сегіз fjörutíu og átta
49 қырық тоғыз fjörutíu og níu
50 елу fimmtíu
51 елу бір fimmtíu og einn
52 елу екі fimmtíu og tveir
53 елу үш fimmtíu og þrír
54 елу төрт fimmtíu og fjórir
55 елу бес fimmtíu og fimm
56 елу алты fimmtíu og sex
57 елу жеті fimmtíu og sjö
58 елу сегіз fimmtíu og átta
59 елу тоғыз fimmtíu og níu
60 алпыс sextíu
61 Алпыс бір sextíu og einn
62 алпыс екі sextíu og tveir
63 алпыс үш sextíu og þrír
64 Алпыс төрт sextíu og fjórir
65 алпыс бес sextíu og fimm
66 Алпыс алты sextíu og sex
67 Алпыс жеті sextíu og sjö
68 алпыс сегіз sextíu og átta
69 Алпыс тоғыз sextíu og níu
70 жетпіс sjötíu
71 жетпіс бір sjötíu og einn
72 жетпіс екі sjötíu og tveir
73 жетпіс үш sjötíu og þrír
74 жетпіс төрт sjötíu og fjórir
75 жетпіс бес sjötíu og fimm
76 жетпіс алты sjötíu og sex
77 жетпіс жеті sjötíu og sjö
78 жетпіс сегіз sjötíu og átta
79 жетпіс тоғыз sjötíu og níu
80 сексен áttatíu
81 сексен бір áttatíu og einn
82 сексен екі áttatíu og tveir
83 сексен үш áttatíu og þrír
84 сексен төрт áttatíu og fjórir
85 сексен бес áttatíu og fimm
86 сексен алты áttatíu og sex
87 сексен жеті áttatíu og sjö
88 сексен сегіз áttatíu og átta
89 сексен тоғыз áttatíu og níu
90 тоқсан níutíu
91 тоқсан бір níutíu og einn
92 тоқсан екі níutíu og tveir
93 тоқсан үш níutíu og þrír
94 тоқсан төрт níutíu og fjórir
95 тоқсан бес níutíu og fimm
96 тоқсан алты níutíu og sex
97 тоқсан жеті níutíu og sjö
98 тоқсан сегіз níutíu og átta
99 тоқсан тоғыз níutíu og níu
100 жүз hundrað

Comments