# қазақ испан Sound
0 нөл Cero
1 бір uno
2 екі dos
3 үш tres
4 төрт cuatro
5 бес cinco
6 алты seis
7 жеті siete
8 сегіз ocho
9 тоғыз nueve
10 он diez
11 он бір once
12 он екі doce
13 он үш trece
14 он төрт catorce
15 он бес quince
16 он алты dieciséis
17 он жеті diecisiete
18 он сегіз dieciocho
19 он тоғыз diecinueve
20 жиырма veinte
21 жиырма бір veintiuno
22 жиырма екі veintidós
23 жиырма үш veintitrés
24 жиырма төрт veinticuatro
25 жиырма бес veinticinco
26 жиырма алты veintiséis
27 жиырма жеті veintisiete
28 жиырма сегіз veintiocho
29 жиырма тоғыз veintinueve
30 отыз treinta
31 Отыз бір treinta y uno
32 Отыз екі treinta y dos
33 отыз үш treinta y tres
34 Отыз төрт treinta y cuatro
35 Отыз бес treinta y cinco
36 отыз алты treinta y seis
37 Отыз жеті treinta y siete
38 Отыз сегіз treinta y ocho
39 Отыз тоғыз treinta y nueve
40 қырық cuarenta
41 Қырық бір cuarenta y uno
42 қырық екі cuarenta y dos
43 қырық үш cuarenta y tres
44 қырық төрт cuarenta y cuatro
45 қырық бес cuarenta y cinco
46 Қырық алты cuarenta y seis
47 қырық жеті cuarenta y siete
48 қырық сегіз cuarenta y ocho
49 қырық тоғыз cuarenta y nueve
50 елу cincuenta
51 елу бір cincuenta y uno
52 елу екі cincuenta y dos
53 елу үш cincuenta y tres
54 елу төрт cincuenta y cuatro
55 елу бес cincuenta y cinco
56 елу алты cincuenta y seis
57 елу жеті cincuenta y siete
58 елу сегіз cincuenta y ocho
59 елу тоғыз cincuenta y nueve
60 алпыс sesenta
61 Алпыс бір sesenta y uno
62 алпыс екі sesenta y dos
63 алпыс үш sesenta y tres
64 Алпыс төрт sesenta y cuatro
65 алпыс бес sesenta y cinco
66 Алпыс алты sesenta y seis
67 Алпыс жеті sesenta y siete
68 алпыс сегіз sesenta y ocho
69 Алпыс тоғыз sesenta y nueve
70 жетпіс setenta
71 жетпіс бір setenta y uno
72 жетпіс екі setenta y dos
73 жетпіс үш setenta y tres
74 жетпіс төрт setenta y cuatro
75 жетпіс бес setenta y cinco
76 жетпіс алты setenta y seis
77 жетпіс жеті setenta y siete
78 жетпіс сегіз setenta y ocho
79 жетпіс тоғыз setenta y nueve
80 сексен ochenta
81 сексен бір ochenta y uno
82 сексен екі ochenta y dos
83 сексен үш ochenta y tres
84 сексен төрт ochenta y cuatro
85 сексен бес ochenta y cinco
86 сексен алты ochenta y seis
87 сексен жеті ochenta y siete
88 сексен сегіз ochenta y ocho
89 сексен тоғыз ochenta y nueve
90 тоқсан noventa
91 тоқсан бір noventa y uno
92 тоқсан екі noventa y dos
93 тоқсан үш noventa y tres
94 тоқсан төрт noventa y cuatro
95 тоқсан бес noventa y cinco
96 тоқсан алты noventa y seis
97 тоқсан жеті noventa y siete
98 тоқсан сегіз noventa y ocho
99 тоқсан тоғыз noventa y nueve
100 жүз cien

Comments