# қазақ латын Sound
0 нөл nihil
1 бір ūnus
2 екі duo
3 үш trēs
4 төрт quattuor
5 бес quīnque
6 алты sex
7 жеті septem
8 сегіз octō
9 тоғыз novem
10 он decem
11 он бір ūndecim
12 он екі duodēcim
13 он үш trēdecim
14 он төрт quattuordecim
15 он бес quīndecim
16 он алты sēdecim
17 он жеті septendecim
18 он сегіз duodēvīgintī
19 он тоғыз ūndēvīgintī
20 жиырма vīgintī
21 жиырма бір vīgintī ūnus
22 жиырма екі vīgintī duo
23 жиырма үш vīgintī trēs
24 жиырма төрт vīgintī quattuor
25 жиырма бес vīgintī quīnque
26 жиырма алты vīgintī sex
27 жиырма жеті vīgintī septem
28 жиырма сегіз vīgintī octō
29 жиырма тоғыз vīgintī novem
30 отыз trīgintā
31 Отыз бір trīgintā ūnus
32 Отыз екі trīgintā duo
33 отыз үш trīgintā trēs
34 Отыз төрт trīgintā quattuor
35 Отыз бес trīgintā quīnque
36 отыз алты trīgintā sex
37 Отыз жеті trīgintā septem
38 Отыз сегіз trīgintā octō
39 Отыз тоғыз trīgintā novem
40 қырық quadrāgintā
41 Қырық бір quadrāgintā ūnus
42 қырық екі quadrāgintā duo
43 қырық үш quadrāgintā trēs
44 қырық төрт quadrāgintā quattuor
45 қырық бес quadrāgintā quīnque
46 Қырық алты quadrāgintā sex
47 қырық жеті quadrāgintā septem
48 қырық сегіз quadrāgintā octō
49 қырық тоғыз quadrāgintā novem
50 елу quīnquāgintā
51 елу бір quīnquāgintā ūnus
52 елу екі quīnquāgintā duo
53 елу үш quīnquāgintā trēs
54 елу төрт quīnquāgintā quattuor
55 елу бес quīnquāgintā quīnque
56 елу алты quīnquāgintā sex
57 елу жеті quīnquāgintā septem
58 елу сегіз quīnquāgintā octō
59 елу тоғыз quīnquāgintā novem
60 алпыс sexāgintā
61 Алпыс бір sexāgintā ūnus
62 алпыс екі sexāgintā duo
63 алпыс үш sexāgintā trēs
64 Алпыс төрт sexāgintā quattuor
65 алпыс бес sexāgintā quīnque
66 Алпыс алты sexāgintā sex
67 Алпыс жеті sexāgintā septem
68 алпыс сегіз sexāgintā octō
69 Алпыс тоғыз sexāgintā novem
70 жетпіс septuāgintā
71 жетпіс бір septuāgintā ūnus
72 жетпіс екі septuāgintā duo
73 жетпіс үш septuāgintā trēs
74 жетпіс төрт septuāgintā quattuor
75 жетпіс бес septuāgintā quīnque
76 жетпіс алты septuāgintā sex
77 жетпіс жеті septuāgintā septem
78 жетпіс сегіз septuāgintā octō
79 жетпіс тоғыз septuāgintā novem
80 сексен octōgintā
81 сексен бір octōgintā ūnus
82 сексен екі octōgintā duo
83 сексен үш octōgintā trēs
84 сексен төрт octōgintā quattuor
85 сексен бес octōgintā quīnque
86 сексен алты octōgintā sex
87 сексен жеті octōgintā septem
88 сексен сегіз octōgintā octo
89 сексен тоғыз octōgintā novem
90 тоқсан nōnāgintā
91 тоқсан бір nōnāgintā ūnus
92 тоқсан екі nōnāgintā duo
93 тоқсан үш nōnāgintā trēs
94 тоқсан төрт nōnāgintā quattuor
95 тоқсан бес nōnāgintā quīnque
96 тоқсан алты nōnāgintā sex
97 тоқсан жеті nōnāgintā septem
98 тоқсан сегіз nōnāgintā octō
99 тоқсан тоғыз nōnāgintā novem
100 жүз centum

Comments