# қазақ латыш Sound
0 нөл nulle
1 бір viens
2 екі divi
3 үш trīs
4 төрт četri
5 бес pieci
6 алты seši
7 жеті septiņi
8 сегіз astoņi
9 тоғыз deviņi
10 он desmit
11 он бір vienpadsmit
12 он екі divpadsmit
13 он үш trīspadsmit
14 он төрт četrpadsmit
15 он бес piecpadsmit
16 он алты sešpadsmit
17 он жеті septiņpadsmit
18 он сегіз astoņpadsmit
19 он тоғыз deviņpadsmit
20 жиырма divdesmit
21 жиырма бір divdesmit viens
22 жиырма екі divdesmit divi
23 жиырма үш divdesmit trīs
24 жиырма төрт divdesmit četri
25 жиырма бес divdesmit pieci
26 жиырма алты divdesmit seši
27 жиырма жеті divdesmit septiņi
28 жиырма сегіз divdesmit astoņi
29 жиырма тоғыз divdesmit deviņi
30 отыз trīsdesmit
31 Отыз бір trīsdesmit viens
32 Отыз екі trīsdesmit divi
33 отыз үш trīsdesmit trīs
34 Отыз төрт trīsdesmit četri
35 Отыз бес trīsdesmit pieci
36 отыз алты trīsdesmit seši
37 Отыз жеті trīsdesmit septiņi
38 Отыз сегіз trīsdesmit astoņi
39 Отыз тоғыз trīsdesmit deviņi
40 қырық četrdesmit
41 Қырық бір četrdesmit viens
42 қырық екі četrdesmit divi
43 қырық үш četrdesmit trīs
44 қырық төрт četrdesmit četri
45 қырық бес četrdesmit pieci
46 Қырық алты četrdesmit seši
47 қырық жеті četrdesmit septiņi
48 қырық сегіз četrdesmit astoņi
49 қырық тоғыз četrdesmit deviņi
50 елу piecdesmit
51 елу бір piecdesmit viens
52 елу екі piecdesmit divi
53 елу үш piecdesmit trīs
54 елу төрт piecdesmit četri
55 елу бес piecdesmit pieci
56 елу алты piecdesmit seši
57 елу жеті piecdesmit sepiņi
58 елу сегіз piecdesmit astoņi
59 елу тоғыз piecdesmit deviņi
60 алпыс sešdesmit
61 Алпыс бір sešdesmit viens
62 алпыс екі sešdesmit divi
63 алпыс үш sešdesmit trīs
64 Алпыс төрт sešdesmit četri
65 алпыс бес sešdesmit pieci
66 Алпыс алты sešdesmit seši
67 Алпыс жеті sešdesmit septiņi
68 алпыс сегіз sešdesmit astoņi
69 Алпыс тоғыз sešdesmit deviņi
70 жетпіс septiņdesmit
71 жетпіс бір septiņdesmit viens
72 жетпіс екі septiņdesmit divi
73 жетпіс үш septiņdesmit trīs
74 жетпіс төрт septiņdesmit četri
75 жетпіс бес septiņdesmit pieci
76 жетпіс алты septiņdesmit seši
77 жетпіс жеті septiņdesmit septiņi
78 жетпіс сегіз septiņdesmit astoņi
79 жетпіс тоғыз septiņdesmit deviņi
80 сексен astoņdesmit
81 сексен бір astoņdesmit viens
82 сексен екі astoņdesmit divi
83 сексен үш astoņdesmit trīs
84 сексен төрт astoņdesmit četri
85 сексен бес astoņdesmit pieci
86 сексен алты astoņdesmit seši
87 сексен жеті astoņdesmit septiņi
88 сексен сегіз astoņdesmit astoņi
89 сексен тоғыз astoņdesmit deviņi
90 тоқсан deviņdesmit
91 тоқсан бір deviņdesmit viens
92 тоқсан екі deviņdesmit divi
93 тоқсан үш deviņdesmit trīs
94 тоқсан төрт deviņdesmit četri
95 тоқсан бес deviņdesmit pieci
96 тоқсан алты deviņdesmit seši
97 тоқсан жеті deviņdesmit septiņi
98 тоқсан сегіз deviņdesmit astoņi
99 тоқсан тоғыз deviņdesmit deviņi
100 жүз simts

Comments