# қазақ литва Sound
0 нөл nulis
1 бір vienas
2 екі du
3 үш trys
4 төрт keturi
5 бес penki
6 алты šeši
7 жеті septyni
8 сегіз aštuoni
9 тоғыз devyni
10 он dešimt
11 он бір vienuolika
12 он екі dvylika
13 он үш trylika
14 он төрт keturiolika
15 он бес penkiolika
16 он алты šešiolika
17 он жеті septyniolika
18 он сегіз aštuoniolika
19 он тоғыз devyniolika
20 жиырма dvidešimt
21 жиырма бір dvidešimt vienas
22 жиырма екі dvidešimt du
23 жиырма үш dvidešimt trys
24 жиырма төрт dvidešimt keturi
25 жиырма бес dvidešimt penki
26 жиырма алты dvidešimt šeši
27 жиырма жеті dvidešimt septyni
28 жиырма сегіз dvidešimt aštuoni
29 жиырма тоғыз dvidešimt devyni
30 отыз trisdešimt
31 Отыз бір trisdešimt vienas
32 Отыз екі trisdešimt du
33 отыз үш trisdešimt trys
34 Отыз төрт trisdešimt keturi
35 Отыз бес trisdešimt penki
36 отыз алты trisdešimt šeši
37 Отыз жеті trisdešimt septyni
38 Отыз сегіз trisdešimt aštuoni
39 Отыз тоғыз trisdešimt devyni
40 қырық keturiasdešimt
41 Қырық бір keturiasdešimt vienas
42 қырық екі keturiasdešimt du
43 қырық үш keturiasdešimt trys
44 қырық төрт keturiasdešimt keturi
45 қырық бес keturiasdešimt penki
46 Қырық алты keturiasdešimt šeši
47 қырық жеті keturiasdešimt septyni
48 қырық сегіз keturiasdešimt aštuoni
49 қырық тоғыз keturiasdešimt devyni
50 елу penkiasdešimt
51 елу бір penkiasdešimt vienas
52 елу екі penkiasdešimt du
53 елу үш penkiasdešimt trys
54 елу төрт penkiasdešimt keturi
55 елу бес penkiasdešimt penki
56 елу алты penkiasdešimt šeši
57 елу жеті penkiasdešimt septyni
58 елу сегіз penkiasdešimt aštuoni
59 елу тоғыз penkiasdešimt devyni
60 алпыс šešiasdešimt
61 Алпыс бір šešiasdešimt vienas
62 алпыс екі šešiasdešimt du
63 алпыс үш šešiasdešimt trys
64 Алпыс төрт šešiasdešimt keturi
65 алпыс бес šešiasdešimt penki
66 Алпыс алты šešiasdešimt šeši
67 Алпыс жеті šešiasdešimt septyni
68 алпыс сегіз šešiasdešimt aštuoni
69 Алпыс тоғыз šešiasdešimt devyni
70 жетпіс septyniasdešimt
71 жетпіс бір septyniasdešimt vienas
72 жетпіс екі septyniasdešimt du
73 жетпіс үш septyniasdešimt trys
74 жетпіс төрт septyniasdešimt keturi
75 жетпіс бес septyniasdešimt penki
76 жетпіс алты septyniasdešimt šeši
77 жетпіс жеті septyniasdešimt septyni
78 жетпіс сегіз septyniasdešimt aštuoni
79 жетпіс тоғыз septyniasdešimt devyni
80 сексен aštuoniasdešimt
81 сексен бір aštuoniasdešimt vienas
82 сексен екі aštuoniasdešimt du
83 сексен үш aštuoniasdešimt trys
84 сексен төрт aštuoniasdešimt keturi
85 сексен бес aštuoniasdešimt penki
86 сексен алты aštuoniasdešimt šeši
87 сексен жеті aštuoniasdešimt septyni
88 сексен сегіз aštuoniasdešimt aštuoni
89 сексен тоғыз aštuoniasdešimt devyni
90 тоқсан devyniasdešimt
91 тоқсан бір devyniasdešimt vienas
92 тоқсан екі devyniasdešimt du
93 тоқсан үш devyniasdešimt trys
94 тоқсан төрт devyniasdešimt keturi
95 тоқсан бес devyniasdešimt penki
96 тоқсан алты devyniasdešimt šeši
97 тоқсан жеті devyniasdešimt septyni
98 тоқсан сегіз devyniasdešimt aštuoni
99 тоқсан тоғыз devyniasdešimt devyni
100 жүз šimtas

Comments