# қазақ неміс Sound
0 нөл Null
1 бір Eins
2 екі Zwei
3 үш Drei
4 төрт Vier
5 бес Fünf
6 алты Sechs
7 жеті Sieben
8 сегіз Acht
9 тоғыз Neun
10 он Zehn
11 он бір Elf
12 он екі Zwölf
13 он үш Dreizehn
14 он төрт Vierzehn
15 он бес Fünfzehn
16 он алты Sechzehn
17 он жеті Siebzehn
18 он сегіз Achtzehn
19 он тоғыз Neunzehn
20 жиырма Zwanzig
21 жиырма бір Einundzwanzig
22 жиырма екі Zweiundzwanzig
23 жиырма үш Dreiundzwanzig
24 жиырма төрт Vierundzwanzig
25 жиырма бес Fϋnfundzwanzig
26 жиырма алты Sechsundzwanzig
27 жиырма жеті Siebenundzwanzig
28 жиырма сегіз Achtundzwanzig
29 жиырма тоғыз Neunundzwanzig
30 отыз Dreißig
31 Отыз бір Einunddreißig
32 Отыз екі Zweiunddreißig
33 отыз үш Dreiunddreißig
34 Отыз төрт Vierunddreißig
35 Отыз бес Fϋnfunddreißig
36 отыз алты Sechsunddreißig
37 Отыз жеті Siebenunddreißig
38 Отыз сегіз Achtunddreißig
39 Отыз тоғыз Neununddreißig
40 қырық Vierzig
41 Қырық бір Einundvierzig
42 қырық екі Zweiundvierzig
43 қырық үш Dreiundvierzig
44 қырық төрт Vierundvierzig
45 қырық бес Fϋnfundvierzig
46 Қырық алты Sechsundvierzig
47 қырық жеті Siebenundvierzig
48 қырық сегіз Achtundvierzig
49 қырық тоғыз Neunundvierzig
50 елу Fϋnfzig
51 елу бір Einundfϋnfzig
52 елу екі Zweiundfϋnfzig
53 елу үш Dreiundfϋnfzig
54 елу төрт Vierundfϋnfzig
55 елу бес Fϋnfundfϋnfzig
56 елу алты Sechsundfϋnfzig
57 елу жеті Siebenundfϋnfzig
58 елу сегіз Achtundfϋnfzig
59 елу тоғыз Neunundfünfzig
60 алпыс Sechzig
61 Алпыс бір Einundsechzig
62 алпыс екі Zweiundsechzig
63 алпыс үш Dreiundsechzig
64 Алпыс төрт Vierundsechzig
65 алпыс бес Fϋnfundsechzig
66 Алпыс алты Sechsundsechzig
67 Алпыс жеті Siebenundsechzig
68 алпыс сегіз Achtundsechzig
69 Алпыс тоғыз Neunundsechzig
70 жетпіс Siebzig
71 жетпіс бір Einundsiebzig
72 жетпіс екі Zweiundsiebzig
73 жетпіс үш Dreiundsiebzig
74 жетпіс төрт Vierundsiebzig
75 жетпіс бес Fϋnfundsiebzig
76 жетпіс алты Sechsundsiebzig
77 жетпіс жеті Siebenundsiebzig
78 жетпіс сегіз Achtundsiebzig
79 жетпіс тоғыз Neunundsiebzig
80 сексен Achtzig
81 сексен бір Einundachtzig
82 сексен екі Zweiundachtzig
83 сексен үш Dreiundachtzig
84 сексен төрт Vierundachtzig
85 сексен бес Fϋnfundachtzig
86 сексен алты Sechsundachtzig
87 сексен жеті Siebenundachtzig
88 сексен сегіз Achtundachtzig
89 сексен тоғыз Neunundachtzig
90 тоқсан Neunzig
91 тоқсан бір Einundneunzig
92 тоқсан екі Zweiundneunzig
93 тоқсан үш Dreiundneunzig
94 тоқсан төрт Vierundneunzig
95 тоқсан бес Fϋnfundneunzig
96 тоқсан алты Sechsundneunzig
97 тоқсан жеті Siebenundneunzig
98 тоқсан сегіз Achtundneunzig
99 тоқсан тоғыз Neunundneunzig
100 жүз Hundert

Comments