# қазақ норвег Sound
0 нөл null
1 бір én
2 екі to
3 үш tre
4 төрт fire
5 бес fem
6 алты seks
7 жеті sju
8 сегіз åtte
9 тоғыз ni
10 он ti
11 он бір elleve
12 он екі tolv
13 он үш tretten
14 он төрт fjorten
15 он бес femten
16 он алты seksten
17 он жеті sytten
18 он сегіз atten
19 он тоғыз nitten
20 жиырма tjue
21 жиырма бір tjueén / én og tyve
22 жиырма екі tjueto
23 жиырма үш tjuetre
24 жиырма төрт tjuefire
25 жиырма бес tjuefem
26 жиырма алты tjueseks
27 жиырма жеті tjuesju
28 жиырма сегіз tjueåtte
29 жиырма тоғыз tjueni
30 отыз tretti
31 Отыз бір trettien
32 Отыз екі trettito
33 отыз үш trettitre
34 Отыз төрт trettifire
35 Отыз бес trettifem
36 отыз алты trettiseks
37 Отыз жеті trettisju
38 Отыз сегіз trettiåtte
39 Отыз тоғыз trettini
40 қырық førti
41 Қырық бір førtien
42 қырық екі førtito
43 қырық үш førtitre
44 қырық төрт førtifire
45 қырық бес førtifem
46 Қырық алты førtiseks
47 қырық жеті førtisju
48 қырық сегіз førtiåtte
49 қырық тоғыз førtini / ni og førti
50 елу femti
51 елу бір femtién / en og femti
52 елу екі femtito
53 елу үш femtitre
54 елу төрт femtifire
55 елу бес femtifem
56 елу алты femtiseks
57 елу жеті femtisju
58 елу сегіз femtiåtte
59 елу тоғыз femtini
60 алпыс seksti
61 Алпыс бір sekstien
62 алпыс екі sekstito
63 алпыс үш sekstitre
64 Алпыс төрт sekstifire
65 алпыс бес sekstifem
66 Алпыс алты sekstiseks
67 Алпыс жеті sekstisju
68 алпыс сегіз sekstiåtte
69 Алпыс тоғыз sekstini
70 жетпіс sytti
71 жетпіс бір syttien
72 жетпіс екі syttito
73 жетпіс үш syttitre
74 жетпіс төрт syttifire
75 жетпіс бес syttifem
76 жетпіс алты syttiseks
77 жетпіс жеті syttisju
78 жетпіс сегіз syttiåtte
79 жетпіс тоғыз syttini
80 сексен åtti
81 сексен бір åttien
82 сексен екі åttito
83 сексен үш åttitre
84 сексен төрт åttifire
85 сексен бес åttifem
86 сексен алты åttiseks
87 сексен жеті åttisju
88 сексен сегіз åttiåtte
89 сексен тоғыз åttini
90 тоқсан nitti
91 тоқсан бір nittien
92 тоқсан екі nittito
93 тоқсан үш nittitre
94 тоқсан төрт nittifire
95 тоқсан бес nittifem
96 тоқсан алты nittiseks
97 тоқсан жеті nittisju / syv og nitti
98 тоқсан сегіз nittiåtte
99 тоқсан тоғыз nittini / ni og nitti
100 жүз hundre

Comments