# қазақ поляк Sound
0 нөл zero
1 бір jeden
2 екі dwa
3 үш trzy
4 төрт cztery
5 бес pięć
6 алты sześć
7 жеті siedem
8 сегіз osiem
9 тоғыз dziewięć
10 он dziesięć
11 он бір jedenaście
12 он екі dwanaście
13 он үш trzynaście
14 он төрт czternaście
15 он бес piętnaście
16 он алты szesnaście
17 он жеті siedemnaście
18 он сегіз osiemnaście
19 он тоғыз dziewiętnaście
20 жиырма dwadzieścia
21 жиырма бір dwadzieścia jeden
22 жиырма екі dwadzieścia dwa
23 жиырма үш dwadzieścia trzy
24 жиырма төрт dwadzieścia cztery
25 жиырма бес dwadzieścia pięć
26 жиырма алты dwadzieścia sześć
27 жиырма жеті dwadzieścia siedem
28 жиырма сегіз dwadzieścia osiem
29 жиырма тоғыз dwadzieścia dziewięć
30 отыз trzydzieści
31 Отыз бір trzydzieści jeden
32 Отыз екі trzydzieści dwa
33 отыз үш trzydzieści trzy
34 Отыз төрт trzydzieści cztery
35 Отыз бес trzydzieści pięć
36 отыз алты trzydzieści sześć
37 Отыз жеті trzydzieści siedem
38 Отыз сегіз trzydzieści osiem
39 Отыз тоғыз trzydzieści dziewięć
40 қырық czterdzieści
41 Қырық бір czterdzieści jeden
42 қырық екі czterdzieści dwa
43 қырық үш czterdzieści trzy
44 қырық төрт czterdzieści cztery
45 қырық бес czterdzieści pięć
46 Қырық алты czterdzieści sześć
47 қырық жеті czterdzieści siedem
48 қырық сегіз czterdzieści osiem
49 қырық тоғыз czterdzieści dziewięć
50 елу pięćdziesiąt
51 елу бір pięćdziesiąt jeden
52 елу екі pięćdziesiąt dwa
53 елу үш pięćdziesiąt trzy
54 елу төрт pięćdziesiąt cztery
55 елу бес pięćdziesiąt pięć
56 елу алты pięćdziesiąt sześć
57 елу жеті pięćdziesiąt siedem
58 елу сегіз pięćdziesiąt osiem
59 елу тоғыз pięćdziesiąt dziewięć
60 алпыс sześćdziesiąt
61 Алпыс бір sześćdziesiąt jeden
62 алпыс екі sześćdziesiąt dwa
63 алпыс үш sześćdziesiąt trzy
64 Алпыс төрт sześćdziesiąt cztery
65 алпыс бес sześćdziesiąt pięć
66 Алпыс алты sześćdziesiąt sześć
67 Алпыс жеті sześćdziesiąt siedem
68 алпыс сегіз sześćdziesiąt osiem
69 Алпыс тоғыз sześćdziesiąt dziewięć
70 жетпіс siedemdziesiąt
71 жетпіс бір siedemdziesiąt jeden
72 жетпіс екі siedemdziesiąt dwa
73 жетпіс үш siedemdziesiąt trzy
74 жетпіс төрт siedemdziesiąt cztery
75 жетпіс бес siedemdziesiąt pięć
76 жетпіс алты siedemdziesiąt sześć
77 жетпіс жеті siedemdziesiąt siedem
78 жетпіс сегіз siedemdziesiąt osiem
79 жетпіс тоғыз siedemdziesiąt dziewięć
80 сексен osiemdziesiąt
81 сексен бір osiemdziesiąt jeden
82 сексен екі osiemdziesiąt dwa
83 сексен үш osiemdziesiąt trzy
84 сексен төрт osiemdziesiąt cztery
85 сексен бес osiemdziesiąt pięć
86 сексен алты osiemdziesiąt sześć
87 сексен жеті osiemdziesiąt siedem
88 сексен сегіз osiemdziesiąt osiem
89 сексен тоғыз osiemdziesiąt dziewięć
90 тоқсан dziewięćdziesiąt
91 тоқсан бір dziewięćdziesiąt jeden
92 тоқсан екі dziewięćdziesiąt dwa
93 тоқсан үш dziewięćdziesiąt trzy
94 тоқсан төрт dziewięćdziesiąt cztery
95 тоқсан бес dziewięćdziesiąt pięć
96 тоқсан алты dziewięćdziesiąt sześć
97 тоқсан жеті dziewięćdziesiąt siedem
98 тоқсан сегіз dziewięćdziesiąt osiem
99 тоқсан тоғыз dziewięćdziesiąt dziewięć
100 жүз sto

Comments