# қазақ швед Sound
0 нөл noll
1 бір ett
2 екі två
3 үш tre
4 төрт fyra
5 бес fem
6 алты sex
7 жеті sju
8 сегіз åtta
9 тоғыз nio
10 он tio
11 он бір elva
12 он екі tolv
13 он үш tretton
14 он төрт fjorton
15 он бес femton
16 он алты sexton
17 он жеті sjutton
18 он сегіз arton
19 он тоғыз nitton
20 жиырма tjugo
21 жиырма бір tjugoett
22 жиырма екі tjugotvå
23 жиырма үш tjugotre
24 жиырма төрт tjugofyra
25 жиырма бес tjugofem
26 жиырма алты tjugosex
27 жиырма жеті tjugosju
28 жиырма сегіз tjugoåtta
29 жиырма тоғыз tjugonio
30 отыз trettio
31 Отыз бір trettioett
32 Отыз екі trettiotvå
33 отыз үш trettiotre
34 Отыз төрт trettiofyra
35 Отыз бес trettiofem
36 отыз алты trettiosex
37 Отыз жеті trettiosju
38 Отыз сегіз trettioåtta
39 Отыз тоғыз trettionio
40 қырық fyrtio
41 Қырық бір fyrtioett
42 қырық екі fyrtiotvå
43 қырық үш fyrtiotre
44 қырық төрт fyrtiofyra
45 қырық бес fyrtiofem
46 Қырық алты fyrtiosex
47 қырық жеті fyrtiosju
48 қырық сегіз fyrtiåtta
49 қырық тоғыз fyrtionio
50 елу femtio
51 елу бір femtioett
52 елу екі femtiotvå
53 елу үш femtiotre
54 елу төрт femtiofyra
55 елу бес femtiofem
56 елу алты femtiosex
57 елу жеті femtiosju
58 елу сегіз femtioåtta
59 елу тоғыз femtionio
60 алпыс sextio
61 Алпыс бір sextioett
62 алпыс екі sextiotvå
63 алпыс үш sextiotre
64 Алпыс төрт sextiofyra
65 алпыс бес sextiofem
66 Алпыс алты sextiosex
67 Алпыс жеті sextiosju
68 алпыс сегіз sextioåtta
69 Алпыс тоғыз sextionio
70 жетпіс sjuttio
71 жетпіс бір sjuttioett
72 жетпіс екі sjuttiotvå
73 жетпіс үш sjuttiotre
74 жетпіс төрт sjuttiofyra
75 жетпіс бес sjuttiofem
76 жетпіс алты sjuttiosex
77 жетпіс жеті sjuttiosju
78 жетпіс сегіз sjuttioåtta
79 жетпіс тоғыз sjuttionio
80 сексен åttio
81 сексен бір åttoiett
82 сексен екі åttiotvå
83 сексен үш åttiotre
84 сексен төрт åttiofyra
85 сексен бес åttiofem
86 сексен алты åttiosex
87 сексен жеті åttiosju
88 сексен сегіз åttioåtta
89 сексен тоғыз åttionio
90 тоқсан nittio
91 тоқсан бір nittioett
92 тоқсан екі nittiotvå
93 тоқсан үш nittiotre
94 тоқсан төрт nittiofyra
95 тоқсан бес nittiofem
96 тоқсан алты nittiosex
97 тоқсан жеті nittiosju
98 тоқсан сегіз nittioåtta
99 тоқсан тоғыз nittionio
100 жүз hundra

Comments