# қазақ словак Sound
0 нөл Nula
1 бір Jeden
2 екі Dva
3 үш Tri
4 төрт Štyri
5 бес Päť
6 алты Šesť
7 жеті Sedem
8 сегіз Osem
9 тоғыз Deväť
10 он Desať
11 он бір Jedenásť
12 он екі Dvanásť
13 он үш Trinásť
14 он төрт Štrnásť
15 он бес Pätnásť
16 он алты Šestnásť
17 он жеті Sedemnásť
18 он сегіз Osemnásť
19 он тоғыз Devätnásť
20 жиырма Dvadsať
21 жиырма бір Dvadsaťjeden
22 жиырма екі Dvadsaťdva
23 жиырма үш Dvadsaťtri
24 жиырма төрт Dvadsaťštyri
25 жиырма бес Dvadsaťpäť
26 жиырма алты Dvadsaťšesť
27 жиырма жеті Dvadsaťsedem
28 жиырма сегіз Dvadsaťosem
29 жиырма тоғыз Dvadsaťdeväť
30 отыз Tridsať
31 Отыз бір Tridsaťjeden
32 Отыз екі Tridsaťdva
33 отыз үш Tridsaťtri
34 Отыз төрт Tridsaťštyri
35 Отыз бес Tridsaťpäť
36 отыз алты Tridsaťšesť
37 Отыз жеті Tridsaťsedem
38 Отыз сегіз Tridsaťosem
39 Отыз тоғыз Tridsaťdeväť
40 қырық Štyridsať
41 Қырық бір Štyridsaťjeden
42 қырық екі Štyridsaťdva
43 қырық үш Štyridsaťdva
44 қырық төрт Štyridsaťštyri
45 қырық бес Štyridsaťpäť
46 Қырық алты Štyridsaťšesť
47 қырық жеті Štyridsaťsedem
48 қырық сегіз Štyridsaťosem
49 қырық тоғыз Štyridsaťdeväť
50 елу Päťdesiat
51 елу бір Päťdesiatjeden
52 елу екі Päťdesiatdva
53 елу үш Päťdesiattri
54 елу төрт Päťdesiatštyri
55 елу бес Päťdesiatpäť
56 елу алты Päťdesiatšesť
57 елу жеті Päťdesiatsedem
58 елу сегіз Päťdesiatosem
59 елу тоғыз Päťdesiatdeväť
60 алпыс Šesťdesiat
61 Алпыс бір Šesťdesiatjeden
62 алпыс екі Šesťdesiatdva
63 алпыс үш Šesťdesiattri
64 Алпыс төрт Šesťdesiatštyri
65 алпыс бес Šesťdesiatpäť
66 Алпыс алты Šesťdesiatšesť
67 Алпыс жеті Šesťdesiatsedem
68 алпыс сегіз Šesťdesiatosem
69 Алпыс тоғыз Šesťdesiatdeväť
70 жетпіс Sedemdesiat
71 жетпіс бір Sedemdesiatjeden
72 жетпіс екі Sedemdesiatdva
73 жетпіс үш Sedemdesiattri
74 жетпіс төрт Sedemdesiatštyri
75 жетпіс бес Sedemdesiatpäť
76 жетпіс алты Sedemdesiatšesť
77 жетпіс жеті Sedemdesiatsedem
78 жетпіс сегіз Sedemdesiatosem
79 жетпіс тоғыз Sedemdesiatdeväť
80 сексен Osemdesiat
81 сексен бір Osemdesiatjeden
82 сексен екі Osemdesiatdva
83 сексен үш Osemdesiattri
84 сексен төрт Osemdesiatštyri
85 сексен бес Osemdesiatpäť
86 сексен алты Osemdesiatšesť
87 сексен жеті Osemdesiatsedem
88 сексен сегіз Osemdesiatosem
89 сексен тоғыз Osemdesiatdeväť
90 тоқсан Deväťdesiat
91 тоқсан бір Deväťdesiatjeden
92 тоқсан екі Deväťdesiatdva
93 тоқсан үш Deväťdesiattri
94 тоқсан төрт Deväťdesiatštyri
95 тоқсан бес Deväťdesiatpäť
96 тоқсан алты Deväťdesiatšesť
97 тоқсан жеті Deväťdesiatsedem
98 тоқсан сегіз Deväťdesiatosem
99 тоқсан тоғыз Deväťdesiatdeväť
100 жүз Sto

Comments