# қазақ түрік Sound
0 нөл Sıfır
1 бір Bir
2 екі Iki
3 үш Üç
4 төрт Dört
5 бес Beş
6 алты Altı
7 жеті Yedi
8 сегіз Sekiz
9 тоғыз Dokuz
10 он On
11 он бір On bir
12 он екі On iki
13 он үш On üç
14 он төрт On dört
15 он бес On beş
16 он алты On altı
17 он жеті On yedi
18 он сегіз On sekiz
19 он тоғыз On dokuz
20 жиырма Yirmi
21 жиырма бір Yirmi bir
22 жиырма екі Yirmi iki
23 жиырма үш Yirmi üç
24 жиырма төрт Yirmi dört
25 жиырма бес Yirmi beş
26 жиырма алты Yirmi altı
27 жиырма жеті Yirmi yedi
28 жиырма сегіз Yirmi sekiz
29 жиырма тоғыз Yirmi dokuz
30 отыз Otuz
31 Отыз бір Otuz bir
32 Отыз екі Otuz iki
33 отыз үш Otuz üç
34 Отыз төрт Otuz dört
35 Отыз бес Otuz beş
36 отыз алты Otuz altı
37 Отыз жеті Otuz yedi
38 Отыз сегіз Otuz sekiz
39 Отыз тоғыз Otuz dokuz
40 қырық Kırk
41 Қырық бір Kırk bir
42 қырық екі Kırk iki
43 қырық үш Kırk üç
44 қырық төрт Kırk dört
45 қырық бес Kırk beş
46 Қырық алты Kırk altı
47 қырық жеті Kırk yedi
48 қырық сегіз Kırk sekiz
49 қырық тоғыз Kırk dokuz
50 елу Elli
51 елу бір Elli bir
52 елу екі Elli iki
53 елу үш Elli üç
54 елу төрт Elli dört
55 елу бес Elli beş
56 елу алты Elli altı
57 елу жеті Elli yedi
58 елу сегіз Elli sekiz
59 елу тоғыз Elli dokuz
60 алпыс Altmış
61 Алпыс бір Altmış bir
62 алпыс екі Altmış iki
63 алпыс үш Altmış üç
64 Алпыс төрт Altmış dört
65 алпыс бес Altmış beş
66 Алпыс алты Altmış altı
67 Алпыс жеті Altmış yedi
68 алпыс сегіз Altmış sekiz
69 Алпыс тоғыз Altmış dokuz
70 жетпіс Yetmiş
71 жетпіс бір Yetmiş bir
72 жетпіс екі Yetmiş iki
73 жетпіс үш Yetmiş üç
74 жетпіс төрт Yetmiş dört
75 жетпіс бес Yetmiş beş
76 жетпіс алты Yetmiş altı
77 жетпіс жеті Yetmiş yedi
78 жетпіс сегіз Yetmiş sekiz
79 жетпіс тоғыз Yetmiş dokuz
80 сексен Seksen
81 сексен бір Seksen bir
82 сексен екі Seksen iki
83 сексен үш Seksen üç
84 сексен төрт Seksen dört
85 сексен бес Seksen beş
86 сексен алты Seksen altı
87 сексен жеті Seksen yedi
88 сексен сегіз Seksen sekiz
89 сексен тоғыз Seksen dokuz
90 тоқсан Doksan
91 тоқсан бір Doksan bir
92 тоқсан екі Doksan iki
93 тоқсан үш Doksan üç
94 тоқсан төрт Doksan dört
95 тоқсан бес Doksan beş
96 тоқсан алты Doksan altı
97 тоқсан жеті Doksan yedi
98 тоқсан сегіз Doksan sekiz
99 тоқсан тоғыз Doksan dokuz
100 жүз Yüz

Comments