# қазақ тай Sound
0 нөл ศูนย์
1 бір หนึ่ง
2 екі สอง
3 үш สาม
4 төрт สี่
5 бес ห้า
6 алты หก
7 жеті เจ็ด
8 сегіз แปด
9 тоғыз เก้า
10 он สิบ
11 он бір สิบเอ็ด
12 он екі สิบสอง
13 он үш สิบสาม
14 он төрт สิบสี่
15 он бес สิบห้า
16 он алты สิบหก
17 он жеті สิบเจ็ด
18 он сегіз สิบแปด
19 он тоғыз สิบเก้า
20 жиырма ยี่สิบ
21 жиырма бір ยี่สิบเอ็ด
22 жиырма екі ยี่สิบสอง
23 жиырма үш ยี่สิบสาม
24 жиырма төрт ยี่สิบสี่
25 жиырма бес ยี่สิบห้า
26 жиырма алты ยี่สิบหก
27 жиырма жеті ยี่สิบเจ็ด
28 жиырма сегіз ยี่สิบแปด
29 жиырма тоғыз ยี่สิบเก้า
30 отыз สามสิบ
31 Отыз бір สามสิบเอ็ด
32 Отыз екі สามสิบสอง
33 отыз үш สามสิบสาม
34 Отыз төрт สามสิบสี่
35 Отыз бес สามสิบห้า
36 отыз алты สามสิบหก
37 Отыз жеті สามสิบเจ็ด
38 Отыз сегіз สามสิบแปด
39 Отыз тоғыз สามสิบเก้า
40 қырық สี่สิบ
41 Қырық бір สี่สิบเอ็ด
42 қырық екі สี่สิบสอง
43 қырық үш สี่สิบสาม
44 қырық төрт สี่สิบสี่
45 қырық бес สี่สิบห้า
46 Қырық алты สี่สิบหก
47 қырық жеті สี่สิบเจ็ด
48 қырық сегіз สี่สิบแปด
49 қырық тоғыз สี่สิบเก้า
50 елу ห้าสิบ
51 елу бір ห้าสิบเอ็ด
52 елу екі ห้าสิบสอง
53 елу үш ห้าสิบสาม
54 елу төрт ห้าสิบสี่
55 елу бес ห้าสิบห้า
56 елу алты ห้าสิบหก
57 елу жеті ห้าสิบเจ็ด
58 елу сегіз ห้าสิบแปด
59 елу тоғыз ห้าสิบเก้า
60 алпыс หกสิบ
61 Алпыс бір หกสิบเอ็ด
62 алпыс екі หกสิบสอง
63 алпыс үш หกสิบสาม
64 Алпыс төрт หกสิบสี่
65 алпыс бес หกสิบห้า
66 Алпыс алты หกสิบหก
67 Алпыс жеті หกสิบเจ็ด
68 алпыс сегіз หกสิบแปด
69 Алпыс тоғыз หกสิบเก้า
70 жетпіс เจ็ดสิบ
71 жетпіс бір เจ็ดสิบเอ็ด
72 жетпіс екі เจ็ดสิบสอง
73 жетпіс үш เจ็ดสิบสาม
74 жетпіс төрт เจ็ดสิบสี่
75 жетпіс бес เจ็ดสิบห้า
76 жетпіс алты เจ็ดสิบหก
77 жетпіс жеті เจ็ดสิบเจ็ด
78 жетпіс сегіз เจ็ดสิบแปด
79 жетпіс тоғыз เจ็ดสิบเก้า
80 сексен แปดสิบ
81 сексен бір แปดสิบเอ็ด
82 сексен екі แปดสิบสอง
83 сексен үш แปดสิบสาม
84 сексен төрт แปดสิบสี่
85 сексен бес แปดสิบห้า
86 сексен алты แปดสิบหก
87 сексен жеті แปดสิบเจ็ด
88 сексен сегіз แปดสิบแปด
89 сексен тоғыз แปดสิบเก้า
90 тоқсан เก้าสิบ
91 тоқсан бір เก้าสิบเอ็ด
92 тоқсан екі เก้าสิบสอง
93 тоқсан үш เก้าสิบสาม
94 тоқсан төрт เก้าสิบสี่
95 тоқсан бес เก้าสิบห้า
96 тоқсан алты เก้าสิบหก
97 тоқсан жеті เก้าสิบเจ็ด
98 тоқсан сегіз เก้าสิบแปด
99 тоқсан тоғыз เก้าสิบเก้า
100 жүз หนึ่งร้อย

Comments