# қазақ әзiрбайжан Sound
0 нөл Sıfır
1 бір Bir
2 екі Iki
3 үш Üç
4 төрт Dörd
5 бес Beş
6 алты Altı
7 жеті Yeddi
8 сегіз Səkkiz
9 тоғыз Doqquz
10 он On
11 он бір On bir
12 он екі On iki
13 он үш On üç
14 он төрт On dörd
15 он бес On beş
16 он алты On altı
17 он жеті On yeddi
18 он сегіз On səkkiz
19 он тоғыз On doqquz
20 жиырма Iyirmi
21 жиырма бір Iyirmi bir
22 жиырма екі İyirmi iki
23 жиырма үш Iyirmi üç
24 жиырма төрт Iyirmi dörd
25 жиырма бес Iyirmi beş
26 жиырма алты Iyirmi altı
27 жиырма жеті Iyirmi yeddi
28 жиырма сегіз Iyirmi səkkiz
29 жиырма тоғыз Iyirmi doqquz
30 отыз Otuz
31 Отыз бір Otuz bir
32 Отыз екі Otuz iki
33 отыз үш Otuz üç
34 Отыз төрт Otuz dörd
35 Отыз бес Otuz beş
36 отыз алты Otuz altı
37 Отыз жеті Otuz yeddi
38 Отыз сегіз Otuz səkkiz
39 Отыз тоғыз Otuz doqquz
40 қырық Qırx
41 Қырық бір Qırx bir
42 қырық екі Qırx iki
43 қырық үш Qırx üç
44 қырық төрт Qırx dörd
45 қырық бес Qırx beş
46 Қырық алты Qırx altı
47 қырық жеті Qırx yeddi
48 қырық сегіз Qırx səkkiz
49 қырық тоғыз Qırx doqquz
50 елу Əlli
51 елу бір Əlli bir
52 елу екі Əlli iki
53 елу үш Əlli üç
54 елу төрт Əlli dörd
55 елу бес Əlli beş
56 елу алты Əlli altı
57 елу жеті Əlli yeddi
58 елу сегіз Əlli səkkiz
59 елу тоғыз Əlli doqquz
60 алпыс Altmış
61 Алпыс бір Altmış bir
62 алпыс екі Sixty iki
63 алпыс үш Altmış üç
64 Алпыс төрт Altmış dörd
65 алпыс бес Altmış beş
66 Алпыс алты Altmış altı
67 Алпыс жеті Altmış yeddi
68 алпыс сегіз Altmış səkkiz
69 Алпыс тоғыз Sixty doqquz
70 жетпіс Yetmiş
71 жетпіс бір Yetmiş bir
72 жетпіс екі Yetmiş iki
73 жетпіс үш Yetmiş üç
74 жетпіс төрт Yetmiş dörd
75 жетпіс бес Yetmiş beş
76 жетпіс алты Yetmiş altı
77 жетпіс жеті Yetmiş yeddi
78 жетпіс сегіз Yetmiş səkkiz
79 жетпіс тоғыз Yetmiş doqquz
80 сексен Səksən
81 сексен бір Səksən bir
82 сексен екі Səksən iki
83 сексен үш Səksən üç
84 сексен төрт Səksən dörd
85 сексен бес Səksən beş
86 сексен алты Səksən altı
87 сексен жеті Səksən yeddi
88 сексен сегіз Səksən səkkiz
89 сексен тоғыз Səksən doqquz
90 тоқсан Doxsan
91 тоқсан бір Doxsan bir
92 тоқсан екі Doxsan iki
93 тоқсан үш Doxsan üç
94 тоқсан төрт Doxsan dörd
95 тоқсан бес Doxsan beş
96 тоқсан алты Doxsan altı
97 тоқсан жеті Doxsan yeddi
98 тоқсан сегіз Doxsan səkkiz
99 тоқсан тоғыз Doxsan doqquz
100 жүз Yüz

Comments