Skaičiai airių

Skaičiai airių

# lietuvių airių Sound
0 nulis naid
1 vienas a haon
2 du a dó
3 trys a trí
4 keturi a ceathair
5 penki a cúig
6 šeši a sé
7 septyni a seacht
8 aštuoni a hocht
9 devyni a naoi
10 dešimt a deich
11 vienuolika a haon déag
12 dvylika a dó dhéag
13 trylika a trí déag
14 keturiolika a ceathair déag
15 penkiolika a cúig déag
16 šešiolika a sé déag
17 septyniolika a seacht déag
18 aštuoniolika a hocht déag
19 devyniolika a naoi déag
20 dvidešimt fiche
21 dvidešimt vienas fiche a haon
22 dvidešimt du fiche a dó
23 dvidešimt trys fiche a trí
24 dvidešimt keturi fiche a ceathair
25 dvidešimt penki fiche a cúig
26 dvidešimt šeši fiche a sé
27 dvidešimt septyni fiche a seacht
28 dvidešimt aštuoni fiche a hocht
29 dvidešimt devyni fiche a naoi
30 trisdešimt tríocha
31 trisdešimt vienas tríocha a haon
32 trisdešimt du tríocha a dó
33 trisdešimt trys tríocha a trí
34 trisdešimt keturi tríocha a ceathair
35 trisdešimt penki tríocha a cúig
36 trisdešimt šeši tríocha a sé
37 trisdešimt septyni tríocha a seacht
38 trisdešimt aštuoni tríocha a hocht
39 trisdešimt devyni tríocha a naoi
40 keturiasdešimt daichead
41 keturiasdešimt vienas daichead a haon
42 keturiasdešimt du daichead a dó
43 keturiasdešimt trys daichead a trí
44 keturiasdešimt keturi daichead a ceathair
45 keturiasdešimt penki daichead a cúig
46 keturiasdešimt šeši daichead a sé
47 keturiasdešimt septyni daichead a seacht
48 keturiasdešimt aštuoni daichead a hocht
49 keturiasdešimt devyni daichead a naoi
50 penkiasdešimt caoga
51 penkiasdešimt vienas caoga a haon
52 penkiasdešimt du caoga a dó
53 penkiasdešimt trys caoga a trí
54 penkiasdešimt keturi caoga a ceathair
55 penkiasdešimt penki caoga a cúig
56 penkiasdešimt šeši caoga a sé
57 penkiasdešimt septyni caoga a seacht
58 penkiasdešimt aštuoni caoga a hocht
59 penkiasdešimt devyni caoga a naoi
60 šešiasdešimt seasca
61 šešiasdešimt vienas seasca a haon
62 šešiasdešimt du seasca a dó
63 šešiasdešimt trys seasca a trí
64 šešiasdešimt keturi seasca a ceathair
65 šešiasdešimt penki seasca a cúig
66 šešiasdešimt šeši seasca a sé
67 šešiasdešimt septyni seasca a seacht
68 šešiasdešimt aštuoni seasca a hocht
69 šešiasdešimt devyni seasca a naoi
70 septyniasdešimt seachtó
71 septyniasdešimt vienas seachtó a haon
72 septyniasdešimt du seachtó a dó
73 septyniasdešimt trys seachtó a trí
74 septyniasdešimt keturi seachtó a ceathair
75 septyniasdešimt penki seachtó a cúig
76 septyniasdešimt šeši seachtó a sé
77 septyniasdešimt septyni seachtó a seacht
78 septyniasdešimt aštuoni seachtó a hocht
79 septyniasdešimt devyni seachtó a naoi
80 aštuoniasdešimt ochtó
81 aštuoniasdešimt vienas ochtó a haon
82 aštuoniasdešimt du ochtó a dó
83 aštuoniasdešimt trys ochtó a trí
84 aštuoniasdešimt keturi ochtó a ceathair
85 aštuoniasdešimt penki ochtó a cúig
86 aštuoniasdešimt šeši ochtó a sé
87 aštuoniasdešimt septyni ochtó a seacht
88 aštuoniasdešimt aštuoni ochtó a hocht
89 aštuoniasdešimt devyni ochtó a naoi
90 devyniasdešimt nócha
91 devyniasdešimt vienas nócha a haon
92 devyniasdešimt du nócha a dó
93 devyniasdešimt trys nócha a trí
94 devyniasdešimt keturi nócha a ceathair
95 devyniasdešimt penki nócha a cúig
96 devyniasdešimt šeši nócha a sé
97 devyniasdešimt septyni nócha a seacht
98 devyniasdešimt aštuoni nócha a hocht
99 devyniasdešimt devyni nócha a naoi
100 šimtas céad

Comments