Skaičiai olandų

Skaičiai olandų

# lietuvių olandų Sound
0 nulis nul
1 vienas een
2 du twee
3 trys drie
4 keturi vier
5 penki vijf
6 šeši zes
7 septyni zeven
8 aštuoni acht
9 devyni negen
10 dešimt tien
11 vienuolika elf
12 dvylika twaalf
13 trylika dertien
14 keturiolika veertien
15 penkiolika vijftien
16 šešiolika zestien
17 septyniolika zeventien
18 aštuoniolika achttien
19 devyniolika negentien
20 dvidešimt twintig
21 dvidešimt vienas eenentwintig
22 dvidešimt du tweeëntwintig
23 dvidešimt trys drieëntwintig
24 dvidešimt keturi vierentwintig
25 dvidešimt penki vijfentwintig
26 dvidešimt šeši zesentwintig
27 dvidešimt septyni zevenentwintig
28 dvidešimt aštuoni achtentwintig
29 dvidešimt devyni negenentwintig
30 trisdešimt dertig
31 trisdešimt vienas eenendertig
32 trisdešimt du tweeëndertig
33 trisdešimt trys drieëndertig
34 trisdešimt keturi vierendertig
35 trisdešimt penki vijfendertig
36 trisdešimt šeši zesendertig
37 trisdešimt septyni zevenendertig
38 trisdešimt aštuoni achtendertig
39 trisdešimt devyni negenendertig
40 keturiasdešimt veertig
41 keturiasdešimt vienas eenenveertig
42 keturiasdešimt du tweeënveertig
43 keturiasdešimt trys drieënveertig
44 keturiasdešimt keturi vierenveertig
45 keturiasdešimt penki vijfenveertig
46 keturiasdešimt šeši zesenveertig
47 keturiasdešimt septyni zevenenveertig
48 keturiasdešimt aštuoni achtenveertig
49 keturiasdešimt devyni negenenveertig
50 penkiasdešimt vijftig
51 penkiasdešimt vienas eenenvijftig
52 penkiasdešimt du tweeënvijftig
53 penkiasdešimt trys drieënvijftig
54 penkiasdešimt keturi vierenvijftig
55 penkiasdešimt penki vijfenvijftig
56 penkiasdešimt šeši zesenvijftig
57 penkiasdešimt septyni zevenenvijftig
58 penkiasdešimt aštuoni achtenvijftig
59 penkiasdešimt devyni negenenvijftig
60 šešiasdešimt zestig
61 šešiasdešimt vienas eenenzestig
62 šešiasdešimt du tweeënzestig
63 šešiasdešimt trys drieënzestig
64 šešiasdešimt keturi vierenzestig
65 šešiasdešimt penki vijfenzestig
66 šešiasdešimt šeši zesenzestig
67 šešiasdešimt septyni zevenenzestig
68 šešiasdešimt aštuoni achtenzestig
69 šešiasdešimt devyni negenenzestig
70 septyniasdešimt zeventig
71 septyniasdešimt vienas eenenzeventig
72 septyniasdešimt du tweeënzeventig
73 septyniasdešimt trys drieënzeventig
74 septyniasdešimt keturi vierenzeventig
75 septyniasdešimt penki vijfenzeventig
76 septyniasdešimt šeši zesenzeventig
77 septyniasdešimt septyni zevenenzeventig
78 septyniasdešimt aštuoni achtenzeventig
79 septyniasdešimt devyni negenenzeventig
80 aštuoniasdešimt tachtig
81 aštuoniasdešimt vienas eenentachtig
82 aštuoniasdešimt du tweeëntachtig
83 aštuoniasdešimt trys drieëntachtig
84 aštuoniasdešimt keturi vierentachtig
85 aštuoniasdešimt penki vijfentachtig
86 aštuoniasdešimt šeši zesentachtig
87 aštuoniasdešimt septyni zevenentachtig
88 aštuoniasdešimt aštuoni achtentachtig
89 aštuoniasdešimt devyni negenentachtig
90 devyniasdešimt negentig
91 devyniasdešimt vienas eenennegentig
92 devyniasdešimt du tweeënnegentig
93 devyniasdešimt trys drieënnegentig
94 devyniasdešimt keturi vierennegentig
95 devyniasdešimt penki vijfennegentig
96 devyniasdešimt šeši zesennegentig
97 devyniasdešimt septyni zevenennegentig
98 devyniasdešimt aštuoni achtennegentig
99 devyniasdešimt devyni negenennegentig
100 šimtas honderd

Comments