Tallord på armensk

Tallord på armensk

# norsk armensk Sound
0 null զէրօ
1 én մեկ
2 to երկու
3 tre երեք
4 fire չորս
5 fem հինգ
6 seks վեց
7 sju յոթ
8 åtte ութ
9 ni ինը
10 ti տաս
11 elleve տասնմեկ
12 tolv տասներկու
13 tretten տասներեք
14 fjorten տասնչորս
15 femten տասնհինգ
16 seksten տասնվեց
17 sytten տասնյոթ
18 atten տասնութ
19 nitten տասնինը
20 tjue քսան
21 tjueén / én og tyve քսանմեկ
22 tjueto քսաներկու
23 tjuetre քսաներեք
24 tjuefire քսանչորս
25 tjuefem քսանհինգ
26 tjueseks քսանվեց
27 tjuesju քսանյոթ
28 tjueåtte քսանութ
29 tjueni քսանինը
30 tretti երեսուն
31 trettien երեսունմեկ
32 trettito երեսուներեք
33 trettitre երեսուներեք
34 trettifire երեսունչորս
35 trettifem երեսունհինգ
36 trettiseks երեսունվեց
37 trettisju երեսունյոթ
38 trettiåtte երեսունութ
39 trettini երեսունինը
40 førti քառասուն
41 førtien քառասունմեկ
42 førtito քառասուներկու
43 førtitre քառասուներեք
44 førtifire քառասունչորս
45 førtifem քառասունհինգ
46 førtiseks քառասունվեց
47 førtisju քառասունյոթ
48 førtiåtte քառասունութ
49 førtini / ni og førti քառասունինը
50 femti հիսուն
51 femtién / en og femti հիսունմեկ
52 femtito հիսուներկու
53 femtitre հիսուներեք
54 femtifire հիսունչորս
55 femtifem հիսունհինգ
56 femtiseks հիսունվեց
57 femtisju հիսունյոթ
58 femtiåtte հիսունութ
59 femtini հիսունինը
60 seksti վաթսուն
61 sekstien վաթսունմեկ
62 sekstito Վաթսուն
63 sekstitre վաթսուներեք
64 sekstifire վաթսունչորս
65 sekstifem վաթսունհինգ
66 sekstiseks վաթսունվեց
67 sekstisju վաթսունյոթ
68 sekstiåtte վաթսունութ
69 sekstini վաթսունինը
70 sytti յոթանասուն
71 syttien յոթանասունմեկ
72 syttito յոթանասուներկու
73 syttitre յոթանասուներեք
74 syttifire յոթանասունչորս
75 syttifem յոթանասունհինգ
76 syttiseks յոթանասունվեց
77 syttisju յոթանասունյոթ
78 syttiåtte յոթանասունութ
79 syttini յոթանասունինը
80 åtti ութանասուն
81 åttien ութանասունմեկ
82 åttito ութանասուներկու
83 åttitre ութանասուներեք
84 åttifire ութանասունչորս
85 åttifem ութանասունհինգ
86 åttiseks ութանասունվեց
87 åttisju ութանասունյոթ
88 åttiåtte ութանասունութ
89 åttini ութանասունինը
90 nitti իննսուն
91 nittien իննսունմեկ
92 nittito իննսուներկու
93 nittitre իննսուներեք
94 nittifire իննսունչորս
95 nittifem իննսունհինգ
96 nittiseks իննսունվեց
97 nittisju / syv og nitti իննսունյոթ
98 nittiåtte իննսունութ
99 nittini / ni og nitti իննսունինը
100 hundre հարյուր

Comments