Tallord på svensk

Tallord på svensk

# norsk svensk Sound
0 null noll
1 én ett
2 to två
3 tre tre
4 fire fyra
5 fem fem
6 seks sex
7 sju sju
8 åtte åtta
9 ni nio
10 ti tio
11 elleve elva
12 tolv tolv
13 tretten tretton
14 fjorten fjorton
15 femten femton
16 seksten sexton
17 sytten sjutton
18 atten arton
19 nitten nitton
20 tjue tjugo
21 tjueén / én og tyve tjugoett
22 tjueto tjugotvå
23 tjuetre tjugotre
24 tjuefire tjugofyra
25 tjuefem tjugofem
26 tjueseks tjugosex
27 tjuesju tjugosju
28 tjueåtte tjugoåtta
29 tjueni tjugonio
30 tretti trettio
31 trettien trettioett
32 trettito trettiotvå
33 trettitre trettiotre
34 trettifire trettiofyra
35 trettifem trettiofem
36 trettiseks trettiosex
37 trettisju trettiosju
38 trettiåtte trettioåtta
39 trettini trettionio
40 førti fyrtio
41 førtien fyrtioett
42 førtito fyrtiotvå
43 førtitre fyrtiotre
44 førtifire fyrtiofyra
45 førtifem fyrtiofem
46 førtiseks fyrtiosex
47 førtisju fyrtiosju
48 førtiåtte fyrtiåtta
49 førtini / ni og førti fyrtionio
50 femti femtio
51 femtién / en og femti femtioett
52 femtito femtiotvå
53 femtitre femtiotre
54 femtifire femtiofyra
55 femtifem femtiofem
56 femtiseks femtiosex
57 femtisju femtiosju
58 femtiåtte femtioåtta
59 femtini femtionio
60 seksti sextio
61 sekstien sextioett
62 sekstito sextiotvå
63 sekstitre sextiotre
64 sekstifire sextiofyra
65 sekstifem sextiofem
66 sekstiseks sextiosex
67 sekstisju sextiosju
68 sekstiåtte sextioåtta
69 sekstini sextionio
70 sytti sjuttio
71 syttien sjuttioett
72 syttito sjuttiotvå
73 syttitre sjuttiotre
74 syttifire sjuttiofyra
75 syttifem sjuttiofem
76 syttiseks sjuttiosex
77 syttisju sjuttiosju
78 syttiåtte sjuttioåtta
79 syttini sjuttionio
80 åtti åttio
81 åttien åttoiett
82 åttito åttiotvå
83 åttitre åttiotre
84 åttifire åttiofyra
85 åttifem åttiofem
86 åttiseks åttiosex
87 åttisju åttiosju
88 åttiåtte åttioåtta
89 åttini åttionio
90 nitti nittio
91 nittien nittioett
92 nittito nittiotvå
93 nittitre nittiotre
94 nittifire nittiofyra
95 nittifem nittiofem
96 nittiseks nittiosex
97 nittisju / syv og nitti nittiosju
98 nittiåtte nittioåtta
99 nittini / ni og nitti nittionio
100 hundre hundra

Comments