# ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ Sound
0 ศูนย์ Zero
1 หนึ่ง One
2 สอง Two
3 สาม Three
4 สี่ Four
5 ห้า Five
6 หก Six
7 เจ็ด Seven
8 แปด Eight
9 เก้า Nine
10 สิบ Ten
11 สิบเอ็ด Eleven
12 สิบสอง Twelve
13 สิบสาม Thirteen
14 สิบสี่ Fourteen
15 สิบห้า Fifteen
16 สิบหก Sixteen
17 สิบเจ็ด Seventeen
18 สิบแปด Eighteen
19 สิบเก้า Nineteen
20 ยี่สิบ Twenty
21 ยี่สิบเอ็ด Twenty one
22 ยี่สิบสอง Twenty two
23 ยี่สิบสาม Twenty three
24 ยี่สิบสี่ Twenty four
25 ยี่สิบห้า Twenty five
26 ยี่สิบหก Twenty six
27 ยี่สิบเจ็ด Twenty seven
28 ยี่สิบแปด Twenty eight
29 ยี่สิบเก้า Twenty nine
30 สามสิบ Thirty
31 สามสิบเอ็ด Thirty one
32 สามสิบสอง Thirty two
33 สามสิบสาม Thirty three
34 สามสิบสี่ Thirty four
35 สามสิบห้า Thirty five
36 สามสิบหก Thirty six
37 สามสิบเจ็ด Thirty seven
38 สามสิบแปด Thirty eight
39 สามสิบเก้า Thirty nine
40 สี่สิบ Forty
41 สี่สิบเอ็ด Forty one
42 สี่สิบสอง Forty two
43 สี่สิบสาม Forty three
44 สี่สิบสี่ Forty four
45 สี่สิบห้า Forty five
46 สี่สิบหก Forty six
47 สี่สิบเจ็ด Forty seven
48 สี่สิบแปด Forty eight
49 สี่สิบเก้า Forty nine
50 ห้าสิบ Fifty
51 ห้าสิบเอ็ด Fifty one
52 ห้าสิบสอง Fifty two
53 ห้าสิบสาม Fifty three
54 ห้าสิบสี่ Fifty four
55 ห้าสิบห้า Fifty five
56 ห้าสิบหก Fifty six
57 ห้าสิบเจ็ด Fifty seven
58 ห้าสิบแปด Fifty eight
59 ห้าสิบเก้า Fifty nine
60 หกสิบ Sixty
61 หกสิบเอ็ด Sixty one
62 หกสิบสอง Sixty two
63 หกสิบสาม Sixty three
64 หกสิบสี่ Sixty four
65 หกสิบห้า Sixty five
66 หกสิบหก Sixty six
67 หกสิบเจ็ด Sixty seven
68 หกสิบแปด Sixty eight
69 หกสิบเก้า Sixty nine
70 เจ็ดสิบ Seventy
71 เจ็ดสิบเอ็ด Seventy one
72 เจ็ดสิบสอง Seventy two
73 เจ็ดสิบสาม Seventy three
74 เจ็ดสิบสี่ Seventy four
75 เจ็ดสิบห้า Seventy five
76 เจ็ดสิบหก Seventy six
77 เจ็ดสิบเจ็ด Seventy seven
78 เจ็ดสิบแปด Seventy eight
79 เจ็ดสิบเก้า Seventy nine
80 แปดสิบ Eighty
81 แปดสิบเอ็ด Eighty one
82 แปดสิบสอง Eighty two
83 แปดสิบสาม Eighty three
84 แปดสิบสี่ Eighty four
85 แปดสิบห้า Eighty five
86 แปดสิบหก Eighty six
87 แปดสิบเจ็ด Eighty seven
88 แปดสิบแปด Eighty eight
89 แปดสิบเก้า Eighty nine
90 เก้าสิบ Ninety
91 เก้าสิบเอ็ด Ninety one
92 เก้าสิบสอง Ninety two
93 เก้าสิบสาม Ninety three
94 เก้าสิบสี่ Ninety four
95 เก้าสิบห้า Ninety five
96 เก้าสิบหก Ninety six
97 เก้าสิบเจ็ด Ninety seven
98 เก้าสิบแปด Ninety eight
99 เก้าสิบเก้า Ninety nine
100 หนึ่งร้อย One hundred

Comments