# ภาษาไทย ภาษาเซอร์เบียน Sound
0 ศูนย์ нула
1 หนึ่ง један
2 สอง два
3 สาม три
4 สี่ четири
5 ห้า пет
6 หก шест
7 เจ็ด седам
8 แปด осам
9 เก้า девет
10 สิบ десет
11 สิบเอ็ด једанаест
12 สิบสอง дванаест
13 สิบสาม тринаест
14 สิบสี่ четрнаест
15 สิบห้า петнаест
16 สิบหก шеснаест
17 สิบเจ็ด седамнаест
18 สิบแปด осамнаест
19 สิบเก้า деветнаест
20 ยี่สิบ двадесет
21 ยี่สิบเอ็ด двадесет и један
22 ยี่สิบสอง двадесет и два
23 ยี่สิบสาม двадесет три
24 ยี่สิบสี่ двадесет и четири
25 ยี่สิบห้า двадесет и пет
26 ยี่สิบหก двадесет и шест
27 ยี่สิบเจ็ด двадесет и седам
28 ยี่สิบแปด двадесет и осам
29 ยี่สิบเก้า двадесет и девет
30 สามสิบ тридесет
31 สามสิบเอ็ด тридесет и један
32 สามสิบสอง тридесет и два
33 สามสิบสาม тридесет и три
34 สามสิบสี่ тридесет и четири
35 สามสิบห้า тридесет и пети
36 สามสิบหก тридесет и шест
37 สามสิบเจ็ด тридесет и седам
38 สามสิบแปด тридесет и осам
39 สามสิบเก้า тридесет и девет
40 สี่สิบ четрдесет
41 สี่สิบเอ็ด четрдесет и један
42 สี่สิบสอง четрдесет два
43 สี่สิบสาม четрдесет и три
44 สี่สิบสี่ четрдесет и четири
45 สี่สิบห้า четрдесет и пет
46 สี่สิบหก четрдесет и шест
47 สี่สิบเจ็ด четрдесет и седам
48 สี่สิบแปด четрдесет и осам
49 สี่สิบเก้า четрдесет и девет
50 ห้าสิบ педесет
51 ห้าสิบเอ็ด педесет један
52 ห้าสิบสอง педесет два
53 ห้าสิบสาม педесет три
54 ห้าสิบสี่ педесет четврти
55 ห้าสิบห้า педесет и пет
56 ห้าสิบหก педесет и шест
57 ห้าสิบเจ็ด педесет и седам
58 ห้าสิบแปด педесет и осам
59 ห้าสิบเก้า педесет и девет
60 หกสิบ шездесет
61 หกสิบเอ็ด шездесет и један
62 หกสิบสอง шездесет и два
63 หกสิบสาม шездесет и три
64 หกสิบสี่ шездесет и четири
65 หกสิบห้า шездесет и пет
66 หกสิบหก шездесет и шест
67 หกสิบเจ็ด шездесет и седам
68 หกสิบแปด шездесет и осам
69 หกสิบเก้า шездесет и девет
70 เจ็ดสิบ седамдесет
71 เจ็ดสิบเอ็ด седамдесет и један
72 เจ็ดสิบสอง седамдесет и два
73 เจ็ดสิบสาม седамдесет и три
74 เจ็ดสิบสี่ седамдесет и четири
75 เจ็ดสิบห้า седамдесет и пет
76 เจ็ดสิบหก седамдесет и шест
77 เจ็ดสิบเจ็ด седамдесет и седам
78 เจ็ดสิบแปด седамдесет и осам
79 เจ็ดสิบเก้า седамдесет и девет
80 แปดสิบ осамдесет
81 แปดสิบเอ็ด осамдесет и један
82 แปดสิบสอง осамдесет и два
83 แปดสิบสาม осамдесет и три
84 แปดสิบสี่ осамдесет и четири
85 แปดสิบห้า осамдесет и пет
86 แปดสิบหก осамдесет и шест
87 แปดสิบเจ็ด осамдесет и седам
88 แปดสิบแปด осамдесет и осам
89 แปดสิบเก้า осамдесет и девет
90 เก้าสิบ деведесет
91 เก้าสิบเอ็ด деведесет и један
92 เก้าสิบสอง деведесет и два
93 เก้าสิบสาม деведесет и три
94 เก้าสิบสี่ деведесет и четири
95 เก้าสิบห้า деведесет и пет
96 เก้าสิบหก деведесет и шест
97 เก้าสิบเจ็ด деведесет и седам
98 เก้าสิบแปด деведесет и осам
99 เก้าสิบเก้า деведесет и девет
100 หนึ่งร้อย сто

Comments