# ภาษาไทย ภาษาเกาหลี Sound
0 ศูนย์
1 หนึ่ง 하나
2 สอง
3 สาม
4 สี่
5 ห้า 다섯
6 หก 여섯
7 เจ็ด 일곱
8 แปด 여덟
9 เก้า 아홉
10 สิบ
11 สิบเอ็ด 열하나
12 สิบสอง 열둘
13 สิบสาม 열셋
14 สิบสี่ 열넷
15 สิบห้า 열다섯
16 สิบหก 열여섯
17 สิบเจ็ด 열일곱
18 สิบแปด 열여덟
19 สิบเก้า 열아홉
20 ยี่สิบ 스물
21 ยี่สิบเอ็ด 스물하나
22 ยี่สิบสอง 스물둘
23 ยี่สิบสาม 스물셋
24 ยี่สิบสี่ 스물넷
25 ยี่สิบห้า 스물 다섯
26 ยี่สิบหก 스물 여섯
27 ยี่สิบเจ็ด 스물 일곱
28 ยี่สิบแปด 스물여덟
29 ยี่สิบเก้า 스물아홉
30 สามสิบ 서른
31 สามสิบเอ็ด 서른하나
32 สามสิบสอง 서른둘
33 สามสิบสาม 서른셋
34 สามสิบสี่ 서른넷
35 สามสิบห้า 서른다섯
36 สามสิบหก 서른여섯
37 สามสิบเจ็ด 서른일곱
38 สามสิบแปด 서른여덟
39 สามสิบเก้า 서른아홉
40 สี่สิบ 마흔
41 สี่สิบเอ็ด 마흔하나
42 สี่สิบสอง 마흔둘
43 สี่สิบสาม 마흔셋
44 สี่สิบสี่ 마흔넷
45 สี่สิบห้า 마흔다섯
46 สี่สิบหก 마흔여섯
47 สี่สิบเจ็ด 마흔일곱
48 สี่สิบแปด 마흔여덟
49 สี่สิบเก้า 마흔아홉
50 ห้าสิบ
51 ห้าสิบเอ็ด 쉰하나
52 ห้าสิบสอง 쉰둘
53 ห้าสิบสาม 쉰셋
54 ห้าสิบสี่ 쉰넷
55 ห้าสิบห้า 쉰다섯
56 ห้าสิบหก 쉰여섯
57 ห้าสิบเจ็ด 쉰일곱
58 ห้าสิบแปด 쉰여덟
59 ห้าสิบเก้า 쉰아홉
60 หกสิบ 예순
61 หกสิบเอ็ด 예순하나
62 หกสิบสอง 예순둘
63 หกสิบสาม 예순셋
64 หกสิบสี่ 예순넷
65 หกสิบห้า 예순다섯
66 หกสิบหก 예순여섯
67 หกสิบเจ็ด 예순일곱
68 หกสิบแปด 예순여덟
69 หกสิบเก้า 예순아홉
70 เจ็ดสิบ 일흔
71 เจ็ดสิบเอ็ด 일흔하나
72 เจ็ดสิบสอง 일흔둘
73 เจ็ดสิบสาม 일흔셋
74 เจ็ดสิบสี่ 일흔넷
75 เจ็ดสิบห้า 일흔다섯
76 เจ็ดสิบหก 일흔여섯
77 เจ็ดสิบเจ็ด 일흔일곱
78 เจ็ดสิบแปด 일흔여덟
79 เจ็ดสิบเก้า 일흔아홉
80 แปดสิบ 여든
81 แปดสิบเอ็ด 여든하나
82 แปดสิบสอง 여든둘
83 แปดสิบสาม 여든셋
84 แปดสิบสี่ 여든넷
85 แปดสิบห้า 여든다섯
86 แปดสิบหก 여든여섯
87 แปดสิบเจ็ด 여든일곱
88 แปดสิบแปด 여든여덟
89 แปดสิบเก้า 여든아홉
90 เก้าสิบ 아흔
91 เก้าสิบเอ็ด 아흔하나
92 เก้าสิบสอง 아흔둘
93 เก้าสิบสาม 아흔셋
94 เก้าสิบสี่ 아흔넷
95 เก้าสิบห้า 아흔다섯
96 เก้าสิบหก 아흔여섯
97 เก้าสิบเจ็ด 아흔일곱
98 เก้าสิบแปด 아흔여덟
99 เก้าสิบเก้า 아흔아홉
100 หนึ่งร้อย

Comments