# ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม Sound
0 ศูนย์ Số không
1 หนึ่ง Một
2 สอง Hai
3 สาม Ba
4 สี่ Bốn
5 ห้า Năm
6 หก Sáu
7 เจ็ด Bảy
8 แปด Tám
9 เก้า Chín
10 สิบ Mười
11 สิบเอ็ด Mười một
12 สิบสอง Mười hai
13 สิบสาม Mười ba
14 สิบสี่ Mười bốn
15 สิบห้า Mười lăm
16 สิบหก Mười sáu
17 สิบเจ็ด Mười bảy
18 สิบแปด Mười tám
19 สิบเก้า Mười chín
20 ยี่สิบ Hai mươi
21 ยี่สิบเอ็ด Hai mươi mốt
22 ยี่สิบสอง Hai mươi hai
23 ยี่สิบสาม Hai mươi ba
24 ยี่สิบสี่ Hai mươi bốn
25 ยี่สิบห้า Hai mươi lăm
26 ยี่สิบหก Hai mươi sáu
27 ยี่สิบเจ็ด Hai mươi bảy
28 ยี่สิบแปด Hai mươi tám
29 ยี่สิบเก้า Hai mươi chín
30 สามสิบ Ba mươi
31 สามสิบเอ็ด Ba mươi mốt
32 สามสิบสอง Ba mươi hai
33 สามสิบสาม Ba mươi ba
34 สามสิบสี่ Ba mươi bốn
35 สามสิบห้า Ba mươi năm
36 สามสิบหก Ba mươi sáu
37 สามสิบเจ็ด Ba mươi bảy
38 สามสิบแปด Ba mươi tám
39 สามสิบเก้า Ba mươi chín
40 สี่สิบ Bốn mươi
41 สี่สิบเอ็ด Bốn mươi mốt
42 สี่สิบสอง Bốn mươi hai
43 สี่สิบสาม Bốn mươi ba
44 สี่สิบสี่ Bốn mươi bốn
45 สี่สิบห้า Bốn mươi lăm
46 สี่สิบหก Bốn mươi sáu
47 สี่สิบเจ็ด Bốn mươi bảy
48 สี่สิบแปด Bốn mươi tám
49 สี่สิบเก้า Bốn mươi chín
50 ห้าสิบ Năm mươi
51 ห้าสิบเอ็ด Năm mươi mốt
52 ห้าสิบสอง Năm mươi hai
53 ห้าสิบสาม Năm mươi ba
54 ห้าสิบสี่ Năm mươi bốn
55 ห้าสิบห้า Năm mươi lăm
56 ห้าสิบหก Năm mươi sáu
57 ห้าสิบเจ็ด Năm mươi bảy
58 ห้าสิบแปด Năm mươi tám
59 ห้าสิบเก้า Năm mươi chín
60 หกสิบ Sáu chục
61 หกสิบเอ็ด Sáu mươi một
62 หกสิบสอง Sáu mươi hai
63 หกสิบสาม Sáu mươi ba
64 หกสิบสี่ Sáu mươi bốn
65 หกสิบห้า Sáu mươi lăm
66 หกสิบหก Sáu mươi sáu
67 หกสิบเจ็ด Sáu mươi bảy
68 หกสิบแปด Sáu mươi tám
69 หกสิบเก้า Sáu mươi chín
70 เจ็ดสิบ Bảy mươi
71 เจ็ดสิบเอ็ด Bảy mươi một
72 เจ็ดสิบสอง Bảy mươi hai
73 เจ็ดสิบสาม Bảy mươi ba
74 เจ็ดสิบสี่ Bảy mươi bốn
75 เจ็ดสิบห้า Bảy mươi lăm
76 เจ็ดสิบหก Bảy sáu
77 เจ็ดสิบเจ็ด Bảy mươi bảy
78 เจ็ดสิบแปด Bảy mươi tám
79 เจ็ดสิบเก้า Bảy mươi chín
80 แปดสิบ Tám mươi
81 แปดสิบเอ็ด Tám mươi mốt
82 แปดสิบสอง Tám mươi hai
83 แปดสิบสาม Tám mươi ba
84 แปดสิบสี่ Tám mươi bốn
85 แปดสิบห้า Tám mươi lăm
86 แปดสิบหก Tám mươi sáu
87 แปดสิบเจ็ด Tám mươi bảy
88 แปดสิบแปด Tám mươi tám
89 แปดสิบเก้า Tám mươi chín
90 เก้าสิบ Chín chục
91 เก้าสิบเอ็ด Chín mươi phần một
92 เก้าสิบสอง Chín mươi hai
93 เก้าสิบสาม Chín mươi ba
94 เก้าสิบสี่ Chín mươi bốn
95 เก้าสิบห้า Chín mươi lăm
96 เก้าสิบหก Chín mươi sáu
97 เก้าสิบเจ็ด Chín mươi bảy
98 เก้าสิบแปด Chín mươi tám
99 เก้าสิบเก้า Chín mươi chín
100 หนึ่งร้อย Một trăm

Comments