# ภาษาไทย ภาษาคาซัค Sound
0 ศูนย์ нөл
1 หนึ่ง бір
2 สอง екі
3 สาม үш
4 สี่ төрт
5 ห้า бес
6 หก алты
7 เจ็ด жеті
8 แปด сегіз
9 เก้า тоғыз
10 สิบ он
11 สิบเอ็ด он бір
12 สิบสอง он екі
13 สิบสาม он үш
14 สิบสี่ он төрт
15 สิบห้า он бес
16 สิบหก он алты
17 สิบเจ็ด он жеті
18 สิบแปด он сегіз
19 สิบเก้า он тоғыз
20 ยี่สิบ жиырма
21 ยี่สิบเอ็ด жиырма бір
22 ยี่สิบสอง жиырма екі
23 ยี่สิบสาม жиырма үш
24 ยี่สิบสี่ жиырма төрт
25 ยี่สิบห้า жиырма бес
26 ยี่สิบหก жиырма алты
27 ยี่สิบเจ็ด жиырма жеті
28 ยี่สิบแปด жиырма сегіз
29 ยี่สิบเก้า жиырма тоғыз
30 สามสิบ отыз
31 สามสิบเอ็ด Отыз бір
32 สามสิบสอง Отыз екі
33 สามสิบสาม отыз үш
34 สามสิบสี่ Отыз төрт
35 สามสิบห้า Отыз бес
36 สามสิบหก отыз алты
37 สามสิบเจ็ด Отыз жеті
38 สามสิบแปด Отыз сегіз
39 สามสิบเก้า Отыз тоғыз
40 สี่สิบ қырық
41 สี่สิบเอ็ด Қырық бір
42 สี่สิบสอง қырық екі
43 สี่สิบสาม қырық үш
44 สี่สิบสี่ қырық төрт
45 สี่สิบห้า қырық бес
46 สี่สิบหก Қырық алты
47 สี่สิบเจ็ด қырық жеті
48 สี่สิบแปด қырық сегіз
49 สี่สิบเก้า қырық тоғыз
50 ห้าสิบ елу
51 ห้าสิบเอ็ด елу бір
52 ห้าสิบสอง елу екі
53 ห้าสิบสาม елу үш
54 ห้าสิบสี่ елу төрт
55 ห้าสิบห้า елу бес
56 ห้าสิบหก елу алты
57 ห้าสิบเจ็ด елу жеті
58 ห้าสิบแปด елу сегіз
59 ห้าสิบเก้า елу тоғыз
60 หกสิบ алпыс
61 หกสิบเอ็ด Алпыс бір
62 หกสิบสอง алпыс екі
63 หกสิบสาม алпыс үш
64 หกสิบสี่ Алпыс төрт
65 หกสิบห้า алпыс бес
66 หกสิบหก Алпыс алты
67 หกสิบเจ็ด Алпыс жеті
68 หกสิบแปด алпыс сегіз
69 หกสิบเก้า Алпыс тоғыз
70 เจ็ดสิบ жетпіс
71 เจ็ดสิบเอ็ด жетпіс бір
72 เจ็ดสิบสอง жетпіс екі
73 เจ็ดสิบสาม жетпіс үш
74 เจ็ดสิบสี่ жетпіс төрт
75 เจ็ดสิบห้า жетпіс бес
76 เจ็ดสิบหก жетпіс алты
77 เจ็ดสิบเจ็ด жетпіс жеті
78 เจ็ดสิบแปด жетпіс сегіз
79 เจ็ดสิบเก้า жетпіс тоғыз
80 แปดสิบ сексен
81 แปดสิบเอ็ด сексен бір
82 แปดสิบสอง сексен екі
83 แปดสิบสาม сексен үш
84 แปดสิบสี่ сексен төрт
85 แปดสิบห้า сексен бес
86 แปดสิบหก сексен алты
87 แปดสิบเจ็ด сексен жеті
88 แปดสิบแปด сексен сегіз
89 แปดสิบเก้า сексен тоғыз
90 เก้าสิบ тоқсан
91 เก้าสิบเอ็ด тоқсан бір
92 เก้าสิบสอง тоқсан екі
93 เก้าสิบสาม тоқсан үш
94 เก้าสิบสี่ тоқсан төрт
95 เก้าสิบห้า тоқсан бес
96 เก้าสิบหก тоқсан алты
97 เก้าสิบเจ็ด тоқсан жеті
98 เก้าสิบแปด тоқсан сегіз
99 เก้าสิบเก้า тоқсан тоғыз
100 หนึ่งร้อย жүз

Comments