# ภาษาไทย ภาษามาซีโดเนีย Sound
0 ศูนย์ нула
1 หนึ่ง еден
2 สอง два
3 สาม три
4 สี่ четири
5 ห้า пет
6 หก шест
7 เจ็ด седум
8 แปด осум
9 เก้า девет
10 สิบ десет
11 สิบเอ็ด единаесет
12 สิบสอง дванаесет
13 สิบสาม тринаесет
14 สิบสี่ четиринаесет
15 สิบห้า петнаесет
16 สิบหก шеснаесет
17 สิบเจ็ด седумнаесет
18 สิบแปด осумнаесет
19 สิบเก้า деветнаесет
20 ยี่สิบ дваесет
21 ยี่สิบเอ็ด дваесет и еден
22 ยี่สิบสอง дваесет и два
23 ยี่สิบสาม дваесет и три
24 ยี่สิบสี่ дваесет и четири
25 ยี่สิบห้า дваесет и пет
26 ยี่สิบหก дваесет и шест
27 ยี่สิบเจ็ด дваесет и седум
28 ยี่สิบแปด дваесет и осум
29 ยี่สิบเก้า дваесет и девет
30 สามสิบ триесет
31 สามสิบเอ็ด триесет и еден
32 สามสิบสอง триесет и два
33 สามสิบสาม триесет и три
34 สามสิบสี่ триесет и четири
35 สามสิบห้า триесет и пет
36 สามสิบหก триесет и шест
37 สามสิบเจ็ด триесет и седум
38 สามสิบแปด триесет и осум
39 สามสิบเก้า триесет и девет
40 สี่สิบ четириесет
41 สี่สิบเอ็ด четириесет и еден
42 สี่สิบสอง четириесет и два
43 สี่สิบสาม четириесет и три
44 สี่สิบสี่ четириесет и четири
45 สี่สิบห้า четириесет и пет
46 สี่สิบหก четириесет и шест
47 สี่สิบเจ็ด четириесет и седум
48 สี่สิบแปด четириесет и осум
49 สี่สิบเก้า четириесет и девет
50 ห้าสิบ педесет
51 ห้าสิบเอ็ด педесет и еден
52 ห้าสิบสอง педесет и два
53 ห้าสิบสาม педесет и три
54 ห้าสิบสี่ педесет и четири
55 ห้าสิบห้า педесет и пет
56 ห้าสิบหก педесет и шест
57 ห้าสิบเจ็ด педесет и седум
58 ห้าสิบแปด педесет и осум
59 ห้าสิบเก้า педесет и девет
60 หกสิบ шеесет
61 หกสิบเอ็ด шеесет и еден
62 หกสิบสอง шеесет и два
63 หกสิบสาม шеесет и три
64 หกสิบสี่ шеесет и четири
65 หกสิบห้า шеесет и пет
66 หกสิบหก шеесет и шест
67 หกสิบเจ็ด шеесет и седум
68 หกสิบแปด шеесет и осум
69 หกสิบเก้า шеесет и девет
70 เจ็ดสิบ седумдесет
71 เจ็ดสิบเอ็ด седумдесет и еден
72 เจ็ดสิบสอง седумдесет и два
73 เจ็ดสิบสาม седумдесет и три
74 เจ็ดสิบสี่ седумдесет и четири
75 เจ็ดสิบห้า седумдесет и пет
76 เจ็ดสิบหก седумдесет и шест
77 เจ็ดสิบเจ็ด седумдесет и седум
78 เจ็ดสิบแปด седумдесет и осум
79 เจ็ดสิบเก้า седумдесет и девет
80 แปดสิบ осумдесет
81 แปดสิบเอ็ด осумдесет и еден
82 แปดสิบสอง осумдесет и два
83 แปดสิบสาม осумдесет и три
84 แปดสิบสี่ осумдесет и четири
85 แปดสิบห้า осумдесет и пет
86 แปดสิบหก осумдесет и шест
87 แปดสิบเจ็ด осумдесет и седум
88 แปดสิบแปด осумдесет и осум
89 แปดสิบเก้า осумдесет и девет
90 เก้าสิบ деведесет
91 เก้าสิบเอ็ด деведесет и еден
92 เก้าสิบสอง деведесет и два
93 เก้าสิบสาม деведесет и три
94 เก้าสิบสี่ деведесет и четири
95 เก้าสิบห้า деведесет и пет
96 เก้าสิบหก деведесет и шест
97 เก้าสิบเจ็ด деведесет и седум
98 เก้าสิบแปด деведесет и осум
99 เก้าสิบเก้า деведесет и девет
100 หนึ่งร้อย сто

Comments